En per­le av et gårds­ba­ke­ri på Vest­våg­øy i Lo­fo­ten

I tu­rist­trav­le Lo­fo­ten er det kjaer­kom­ment å fin­ne ro og fred i et lite hjemme­ba­ke­ri.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST og FoTo MET­TE MøllER

MIDT UTE på et jor­de rett nord for Lek­nes, i et ko­se­lig og hvit­malt tre­hus med gress på ta­ket, hol­der Lill Gunn’s Gårds­ba­ke­ri til. Uten­for blir du møtt med hånd­mal­te skilt med «kort­reist mat» og «mat­gle­de», kruk­ker med bloms­ter og norske flagg, og når du åp­ner inn­gangs­døra duf­t­er det dei­lig av ny­bak­te skil­lings­bol­ler og ny­kokt kaf­fe.

En drøm

Hver mor­gen ba­ker Lill Gunn Mar­kus­sen (49) skil­lings­bol­ler. På en tra­vel uke i høy­se­son­gen blir det ofte 300 skil­lings­bol­ler. «Alle» som er inn­om gårds­ba­ke­ri­et øns­ker en smak av hjemme­baks­ten.

– Bol­le­ne kal­les jo både ka­nel­snur­rer og ka­nel­bol­ler, men jeg bod­de mine førs­te fine barn­doms­år i Ber­gen, og der he­ter det skil­lings­bol­ler, smi­ler Lill Gunn.

Hun set­ter fram kaf­fe i por­se­lens­kop­per og et lite sølv­brett med sine egne hjemme­lag­de sjo­ko­lade­bi­ter og opp­skå­ret røm­me­lef­se. Det var nett­opp røm­me­lef­se­ne som star­tet Lill Gunns drøm om å dri­ve sitt eget gårds­ba­ke­ri.

– Jeg har all­tid likt å ba­ke og har gått man­ge bake­kurs. Ei skik­ke­lig god lef­se var noe jeg len­ge had­de hatt lyst til å lage. Så jeg star­tet på kjøk­ken­ben­ken hjem­me med noen gam­le opp­skrif­ter. Jeg trakk litt fra og la noe til, og jeg bruk­te vel na­er to år på å få den­ne røm­me­lef­sa ak­ku­rat slik den er i dag. Nå er den per­fekt, den bare smel­ter på tun­ga, sier Lill Gunn fornøyd.

Gam­mel stil

Røm­me­lef­se­ne tok hun med seg og reis­te rundt og solg­te på uli­ke mes­ser og ar­ran­ge­men­ter rundt om i Lo­fo­ten, og hun fikk god re­spons fra kun­de­ne. Så da nabo­hu­set til bonde­går­den hun og man­nen Klaus dri­ver en dag sto aver­tert til salgs, kjøp­te hun det tvert.

– Jeg tenk­te at det­te ko­se­li­ge hu­set skal jeg ha til min lil­le bu­tikk og ba­ke­ri. Jeg had­de fak­tisk sett på det helt si­den jeg var li­ten jen­te. Jeg syn­tes det var så fint, for­tel­ler Lill Gunn.

Hu­set ble to­tal­re­no­vert i gam­mel stil, fikk lagt inn vann og kloakk og det ble la­get en en­kel grus­vei inn fra ho­ved­vei­en. Med litt støt­te fra In­no­va­sjon Norge tur­te Lill Gunn å sat­se.

– De førs­te kun­de­ne kom hit i sep­tem­ber for fem år si­den. Jeg bare åp­net dø­re­ne og sat­te et skilt nede ved vei­en. Si­den har det hele bare tul­let på seg, sier hun.

Lill Gunn bak­te røm­me­lef­ser og mørlef­ser, skil­lings­bol­ler, brød, flat­brød med bjørke­bla­der og små­ka­ker. Den opp­rin­ne­li­ge stua i hu­set, knap­pe 10 kvad­rat­me­ter stor, ble inn­re­det med hjemme­ko­se­li­ge og bruk­te møb­ler fra Lo­fo­ten, slik at kun­de­ne kun­ne set­te seg ned med en kaffe­kopp og noe godt til.

Ryk­tet om smak­ful­le ba­ker­va­rer gikk fort i Lo­fo­ten. Og kun­de­ne de strøm­met til.

In­timt og ko­se­lig

– Det har gått over all for­ven­ting, og jeg sy­nes det er vel­dig spen­nen­de. Om som­mer­en kan det bli litt fullt in­ne, så jeg har la­get en tri­ve­lig ute­plass med pledd, bloms­ter og en god le­vegg for norda­vin­den, sier Lill Gunn.

In­ne i stua er det li­ten plass, men det er et in­timt og ko­se­lig rom med god atmos­fa­ere. Kaffe­bor­det er pyn­tet med hek­let duk og stea­rin­lys, og på veg­ge­ne hen­ger hjemme­strik­ke­de ull­sok­ker i alle slags far­ger og mønst­re til salgs. Små tre­hyl­ler er fylt opp med lo­ka­le pro­duk­ter fra Lo­fo­ten.

– Her er alt lo­kal­pro­du­sert og hjemmelaget. Vi har så mas­se fine pro­du­sen­ter i Lo­fo­ten, og jeg sy­nes det er hyg­ge­lig å kun­ne sel­ge litt mer enn min egen bakst. Til og med flaske­van­net er lo­fot­vann! «Lo­fo­ten Wa­ter» blir tap­pet i et vann i Svol­va­er, og har vun­net man­ge pri­ser, for­tel­ler Lill Gunn.

Små po­ser med sjo­ko­la­de står også ut­stilt. Lill Gunn har gått fle­re sjo­ko­lade­kurs, blant an­net hos kokk og kon­di­tor Sver­re Saet­re, og nå pro­du­se­rer hun sin egen sjo­ko­la­de.

– Den sis­te jeg har la­get er sjo­ko­la­de med eple­myn­te fra Aalan gård her på Vest­våg­øy. Den er blitt vel­dig po­pu­la­er, og jeg er skik­ke­lig stolt av den sjo­ko­lade­bi­ten, smi­ler Lill Gunn.

VELKOMMEN INN: Lill Gunn’s Gårds­ba­ke­ri lig­ger vak­kert til med ut­sikt over vel­pleid kul­tur­land­skap og spis­se lo­fot­fjell.

BAKEGLEDE: Når man mø­tes av her­lig duft av ny­stek­te skil­lings­bol­ler kan man ikke la va­ere å kjø­pe. Da­gens førs­te brett med ny­bak­te skil­lings­bol­ler er klart for ser­ve­ring. Lill Gunn Mar­kus­sen ba­ker gjer­ne 300 bol­ler på en tra­vel uke.

KO­SE­LIG: Lill Gunn Mar­kus­sen har skapt sin egen ar­beids­plass og et sted der folk kan kom­me inn, sen­ke skuld­re­ne og få ser­vert ekte og god hjemme­bakst.

DEKORATIVT: På veg­ge­ne i den lil­le stua i ba­ke­ri­et hen­ger farge­rike og hjemme­strik­ke­de ull­sok­ker til salgs. De kan kom­me vel til nyt­te i Lo­fo­ten, selv på en som­mer­dag.

VELBRUKT: Kom­fy­ren på det lil­le kjøk­ke­net er fort­satt god å ha, selv om Lill Gunn også har in­ves­tert i en mo­der­ne ba­ker­ovn.

HJEMMELAGET SJO­KO­LA­DE: Lill Gunn har gått flat­brø­dog lef­se­kurs, brød­kurs og kake­pynte­kurs. Etter fle­re sjo­ko­lade­kurs, blant an­net hos Sver­re Saet­re, har hun suk­sess med sin egen, hjemme­lag­de sjo­ko­la­de.

HU­SET PÅ JORDET: Når du kjø­rer Vi­king­vei­en nord­over fra Lek­nes i Lo­fo­ten, duk­ker det etter hvert opp et lite nord­lands­hus med gress på ta­ket. Her hol­der Lill Gunn’s Gårds­ba­ke­ri til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.