Gårds­bu­tik­ken: Lo­kalt og de­li­kat på Klostergarden

Det er ikke alle gårds­bu­tik­ker som kan skil­te med et vak­kert mid­del­al­der­klos­ter som na­er­mes­te nabo.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO MET­TE MØLLER

Her på Klostergarden er dere med på å ut­vik­le Norge som mat­na­sjon, og dere tar vare på sa­er­trek­ke­ne i norsk mat­pro­duk­sjon. Land­bruks- og mat­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le

DER­SOM DU ER en anel­se in­ter­es­sert i lo­kal­pro­du­sert mat og drik­ke, og skul­le be­fin­ne deg på E39 nord for Stav­an­ger, er det ab­so­lutt verdt å ta en av­stik­ker til idyl­lis­ke Mos­ter­øy. Der den snirk­le­te vei­en stop­per, helt yt­terst i hav­ga­pet og om­kran­set av et unikt og fre­det kul­tur­land­skap, lig­ger Klostergarden.

Med Ut­stein klos­ter i ha­gen, Nor­ges enes­te be­var­te mid­del­al­der­klos­ter, og med en ny­åp­net bu­tikk i et rødmalt gam­melt naust nede ved sjø­kan­ten.

Mat, drik­ke og hånd­verk

– Velkommen til gards­ut­sal­get på Klostergarden, sier bon­de In­ger Li­se Aar­re­stad Rette­dal. Hun står smi­len­de, og litt rørt, bak en snek­ret furu­disk i gar­dens fre­de­de naust fra 1860.

Her er alt vak­kert res­tau­rert etter alle kuns­tens reg­ler, med støt­te fra både Riks­an­tik­va­ren og Kul­tur­minne­fon­det. Den ori­gi­na­le stein­mu­ren i naus­tet er be­vart bak blan­ke glass­veg­ger.

På furu­dis­ken står bloms­ter­bu­ket­ter og glass med mus­se­ren­de eplemost fra Grøn­vik Gard. Hyl­ler og tre­bord er fylt opp av lo­ka­le pro­duk­ter, samt Klos­ter­gar­dens egne. Mat, drik­ke og hånd­verk fra Ro­ga­land som In­ger Li­se er stolt over å kun­ne til­by kun­de­ne.

Det er åp­ning av gards­ut­sal­get, og 50 in­vi­ter­te gjes­ter har tatt tu­ren til Klostergarden for å gra­tu­le­re In­ger Li­se og ekte­man­nen An­ders Schan­che Rette­dal med den nye sat­sin­gen.

Den for­mel­le snor­klip­pin­gen, med en so­lid saue­saks, står land­bruks- og mat­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le for. Den må han rik­tig­nok stre­ve litt med, for en spe­sial­la­get og flet­tet ull­snor fra Er­na på Finn­øy Ull­gård klip­per man ikke over på førs­te for­søk.

– Her på Klostergarden er dere med på å ut­vik­le Norge som mat­na­sjon, og dere tar vare på sa­er­trek­ke­ne i norsk mat­pro­duk­sjon, sier mi­nis­te­ren.

Bei­ter på histo­risk grunn

In­ger Li­se og An­ders over­tok gar­den på Ut­stein i 2012, som el­lev­te ge­ne­ra­sjon på slekts­gar­den fra 1700. De dri­ver med både stor­fe og gris, skogs­gri­se­ne tus­ler rundt i bar­sko­gen på øya, men det er først og fremst lamme­kjøt­tet som har gjort Klostergarden kjent.

Klos­ter­lam ble i 2016 be­løn­net med Mat­merks Spe­sia­li­tets­mer­ke for unik smak.

– Lam­me­ne våre har stren­ge kva­li­tets- krav til fett, kjøtt­fyl­de og stør­rel­se. De bei­ter kun rundt i øy­ri­ket i naer­he­ten av Ut­stein klos­ter, i et histo­risk og vel­pleid kul­tur­land­skap som har blitt nyt­tet i tu­sen­vis av år, og vi får man­ge til­bake­mel­din­ger på at lam­me­ne våre sma­ker eks­tra mildt og de­li­kat. De spi­ser kys­tens ur­ter og friskt grønt gress, lett sal­tet på grunn av naer­he­ten til ha­vet, for­kla­rer An­ders.

Pak­ke­ne med Klos­ter­lam er lett å få øye på i bu­tikk­dis­ken. Stav­an­ge­ril­lust­ra­tø­ren Hil­de Thom­sen har por­tret­tert sau­ene på gar­den med en egen­ar­tet og mor­som strek, og i fjor ble saue­por­tret­te­ne brukt til nytt de­sign for Klos­ter­lam.

– Da vi byt­tet de­sign, fikk vi 23 pro­sent om­set­nings­øk­ning. Det er mye lik de­sign på kjøtt, og nå skil­ler vi oss ut. Il­lust­ra­sjo­ne­ne til Hil­de sel­ger vi også i gards­ut­sal­get, sier In­ger Li­se.

Matskatter

Gjes­te­ne i gards­ut­sal­get har gått ut i fin­va­e­ret for å nyte hel­gril­let di­e­lam og grønn­sa­ker fra Ry­fyl­ke og Ja­eren, til­be­redt og ser­vert av kok­ker og la­er­lin­ger fra stjer­ne­res­tau­ran­ten Re-Naa, med me­ster­kokk Svein Erik Re­naa i spis­sen.

Mat­mil­jø­et i Ro­ga­land er flin­ke til å

hjel­pe og støt­te hver­and­re, og på spise­plas­sen foran Klostergarden sig­ne­rer Re­naa på det re­gio­na­le mat­ma­ni­fes­tet for Ro­ga­land. Et sam­ar­beid mel­lom lo­ka­le virk­som­he­ter for å be­va­re og ut­vik­le mat­pro­duk­sjon, gast­ro­no­mi og kokke­kunst i fyl­ket.

– Det fin­nes så utro­lig man­ge matskatter i Ro­ga­land, og man­ge flin­ke lo­kal­mat­pro­du­sen­ter. Nå er vi 159 virk­som­he­ter som sam­ar­bei­der for å frem­me na­tur, mat og kul­tur. Vi på Klostergarden er stol­te av å va­ere en del av det, sier In­ger Li­se.

Hun vi­ser rundt i sitt nye og de­li­ka­te gards­ut­salg. Her er glass med hjem­me- la­get to­mat­saus, syl­ta grøn­ne to­ma­ter og mor­mors syl­ta rød­be­ter fra Ha­na­sand på Ren­nes­øy. Ra­bar­bra­saft fra Køh­lerPa­vil­jon­gen på Ja­eren. Lek­ker gul­rot­mar­me­la­de fra Litle­støl. En stor me­tall­kurv er fylt opp med Klos­ter­gar­dens egne fena­lår.

Og kun­der til gards­ut­sal­get er ikke In­ger Li­se be­kym­ret for.

– Det kom­mer na­er 18 000 be­ta­len­de tu­ris­ter til Ut­stein klos­ter i året. I til­legg kom­mer folk for å gå tur her ute. Så vi ser et stort po­ten­si­al for det vi sjøl me­ner er ver­dens fi­nes­te gards­ut­salg, smi­ler In­ger Li­se.

FRE­DET BU­TIKK: Gards­ut­sal­get på Klostergarden lig­ger idyl­lisk til i et res­tau­rert sjø­hus rett neden­for Ut­stein mid­del­al­der­klos­ter. Hele gar­den ble fre­det i 1999 un­der kul­tur­minne­lo­ven som Ut­stein kul­tur­mil­jø.

SATSER LO­KALT: In­ger Li­se Aar­re­stad Rette­dal er stolt over å kun­ne sel­ge lo­ka­le kva­li­tets­pro­duk­ter i Klos­ter­gar­dens ny­åp­ne­de gards­ut­salg.

KLOSTERLAMMENE: Det er fro­dig og godt bei­te i det vak­re kul­tur­land­ska­pet rundt Klostergarden. Her bei­ter klosterlammene, som i 2016 ble hed­ret med Spe­sia­li­tets­mer­ke for unik smak.

BÅT I BU­TIK­KEN: I gards­ut­sal­get står lo­kal­pro­du­ser­te pro­duk­ter på rek­ke og rad, og bak en glass­vegg lig­ger en res­tau­rert nord­lands­båt. Den til­hør­te opp­rin­ne­lig vakt­mes­te­ren på Ut­stein klos­ter, og er pus­set opp for ut­leie.

STJERNEMAT: Kok­ker og la­er­lin­ger fra Miche­lin­res­tau­ran­ten Re-Naa ser­ver­te ute­lunsj da Klostergarden åp­net sitt nye gards­ut­salg, og på me­ny­en sto hel­gril­let di­e­lam med lo­ka­le grønn­sa­ker og ur­ter. Her er sous­sjef Ola Klepp og la­er­lin­ge­ne Vil­de Sy­vert­sen...

SAUEPORTRETTER: Stav­an­ge­ril­lust­ra­tø­ren Hil­de Thom­sen har por­tret­tert sau­ene på Klostergarden med en egen­ar­tet og mor­som strek, og il­lust­ra­sjo­ne­ne er til salgs i sjø­hu­set.

IKKE NOE DRITT: Saue­per­ler og elg­per­ler fra Lyse­fjor­den Sjo­ko­la­de.

KLOS­TER I HA­GEN: Ut­stein klos­ter fun­ger­te som vå­nings­hus på gar­den fram til 1934. I dag ei­es klos­ter­an­leg­get av en stif­tel­se og dri­ves av Mu­se­um Stav­an­ger.

UTSYN PÅ KJØ­PET: Sjø­hu­set fra 1860 er ny­re­no­vert og til­byr uni­ke pro­duk­ter fra Klostergarden, samt fra and­re pro­du­sen­ter av lo­kal mat, drik­ke og hånd­verk. Utsyn over fjor­den og det vak­re kul­tur­land­ska­pet får du på kjø­pet.

SNORKLIPPER: Det var ikke lett å kut­te den tyk­ke ull­sno­ra, men land­bruks- og mat­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le fikk til slutt åp­net gards­ut­sal­get på Klostergarden. Til venst­re står klos­ter­bon­den An­ders Schan­che Rette­dal. Bak mesterkokken Svein Erik Re­naa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.