48 ti­mer på Finn­sko­gen

... er som de fles­te and­re ste­der, det går opp og ned.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO PER A. BORGLUND

ET OM­RÅ­DE av vill­mark (vel, det er over­ras­ken­de man­ge vei­er og hyt­ter her) med navn som Jam­mer­dal, Kamme­s­makk, Luske­torp, Myr­gub­ben, Ronke­tor­pet og Ulv­sjön inn­byr til myte­dan­nel­ser.

I mitt hode er Finn­sko­gen uen­de­li­ge strek­nin­ger med tung, mørk skog, blin­ken­de vann, va­ken­de fisk, gi­gan­tis­ke el­ger og hor­der med rov­dyr som pa­trul­je­rer. Det skal ryke fra ei pipe her el­ler der for å vit­ne om en spredt bo­set­ning.

Vel, i dag er Finn­sko­gen også litt mer mo­der­ne. Du kom­mer dit med bil, selv om en GPS-na­vi­ga­tor kan sli­te litt med å kjen­ne igjen alle grus­vei­er med sa­ereg­ne, lo­ka­le navn.

Den­ne ut­ga­ven av 48 ku­li­na­ris­ke ti­mer skil­ler seg en smu­le fra det van­li­ge. Jeg har ikke over­nat­tet på Finn­sko­gen, men res­tau­rant­be­sø­ke­ne er ba­sert på fle­re dags­tu­rer i lø­pet av den sam­me uken i juni.

EN­KELT OG GREIT

Du skal lete len­ge for å fin­ne et sted som er ko­se­li­ge­re enn Mellem Gårds­mat­ut­salg i Fli­sa, selv om bu­tik­ken og ser­ve­rings­ste­det lig­ger midt i en rund­kjø­ring. Her kan du hand­le all ver­dens lo­ka­le de­li­ka­tes­ser, og ikke minst spi­se en en­kel og vel­sma­ken­de lunsj.

Me­ny­en den uken jeg var der bød på hjemmelaget spi­nat­sup­pe med egg man­dag, po­tet­stu­ing med speke­skin­ke tirs­dag, hu­sets ome­lett ons­dag, pasta­sa­lat med speke­skin­ke tors­dag, kald rib­be av ute­gris med cole­s­law fre­dag og rømme­grøt lør­dag. Kan det bli bed­re?

På meg ble det po­tet­stu­ing (du for­sy­ner deg selv fra en gry­te på ben­ken), Bjor­li­skin­ke og godt flat­brød, til lat­ter­lig bil­li­ge 90 kro­ner. Stu­in­gen var per­fekt, skin­ka mør og god. Til det hele drakk jeg en flas­ke blå­baer­saft fra hu­sets egen pro­duk­sjon, pri­set til 55 kro­ner.

MELLEM GÅRDS­MAT­UT­SALG

Kap­tein Dreyersveg 2, Fli­sa Te­le­fon: 90 13 29 50 post@gards­mat­ut­salg.no

gards­mat­ut­salg.no

Åp­nings­ti­der: Man­dag–fre­dag 09 6.30, 09–15 lør­dag. Lun­sjen ser­ve­res fra 11 til 14 (el­ler så len­ge det er igjen mat).

GAM­MEL­DAGS MENY

Det­te er en slag hel­gar­de­rin­gen i øde­mar­ka, 11 kilo­me­ter fra gren­sen mot Sve­ri­ge. Her kan du fyl­le ben­sin, over­nat­te, spi­se og drik­ke, hand­le dag­lig­va­rer (in­klu­dert pult­ost i løs vekt) og fyl­le en ba­ere­pose med «an­tik­vi­te­ter» og be­ta­le 50 kro­ner. Vel, det var strengt bare skrap igjen ute i det sto­re tel­tet.

Tid for lunsj, og glasska­pet i ka­fe­en fris­ter med horn med ost og skin­ke (60,-), reke­smør­brød til 95 kro­ner, kar­bo­na­de med løk (80), egge­røre med speke­skin­ke (80) og en vaf­fel el­ler wie­ner­brød til 30 kro­ner.

Noen mid­dags­meny fan­tes ikke (hun bak dis­ken trod­de det var elg­gry­te som var da­gens), men en lapp på veg­gen med over­sik­ter over al­ler­ge­ner an­ty­der at ste­det ikke er helt up to da­te: Pøl­ser, brød, lom­per, ham­bur­ger, løv­stek, kyl­ling­bi­ter, ke­bab, fish & chips, biffs­nad­der og bear­nai­se vir­ker ikke di­rek­te fris­ten­de.

Det ble kar­bo­na­de, som godt kun­ne var­mes. Og varm var den, der den lå på en pas­se grov brød­ski­ve og et slapt sa­lat­blad, dan­dert med en li­ten agurk­ski­ve og du­ge­lig med tørr, fri­tert løk fra spann.

Det lil­le mål­ti­det (sam­men med flaske­vann fra Tele­mark til 30 kro­ner) ble så uin­spi­rert som det vel er mu­lig å få til, selv om det ikke var noen usmak på den sal­te run­din­gen av kjøtt­far­se.

Rett i naer­he­ten lig­ger Finne­tu­net, et fri­lufts­mu­se­um med gam­le byg­nin­ger fra Finn­sko­gen. Fak­tisk verdt en li­ten stopp.

FINN­SKO­GEN KRO OG MOTELL

Finn­skog­vei­en 2468, Grue Te­le­fon: 90 17 50 84

finn­sko­gen.no

eva@finn­sko­gen.no

Åp­nings­ti­der: Man­dag–fre­dag 8–18, lør­dag 9–17, søn­dag 9–18.

DET SIK­RE VAL­GET

Skas­lien Gjest­gi­ve­ri i Kir­ke­na­er, om­trent midt mel­lom Kongs­vin­ger og Fli­sa, er kjent for sin gode mat. Jeg var pre­get av noen ti­mer bak rat­tet da jeg søk­te ly her for en sen og etter­leng­tet lunsj.

Me­ny­en er be­hers­ket. Ome­lett med ost og skin­ke kos­ter 175 kro­ner, en ovns­bakt ør­ret er pri­set til 205 kro­ner. Skas­lien elg­kar­bo­na­de i ham­bur­ger­brød kos­ter deg 175 kro­ner. Selv men­te jeg det vil­le va­ere in­ter­es­sant å tes­te en kre­met fiske­sup­pe (vi er tross alt et styk­ke fra ha­vet) til 155 kro­ner.

Først kom det en bun­ke hjemme­bakt nøtte­brød med smør, før det åpen­bar­te seg et svømme­bas­seng med fiske­sup­pe, med et inn­hold som vil­le fått et Gre­te Ro­e­de-kurs til å flyk­te i vill pa­nikk. Her var det flø­te i bøt­ter og spann, kna­sen­de grønn­sa­ker, dit­to kru­t­on­ger, grønn per­sil­le­olje, myk, rød fisk og knøtt­små hvi­te fiske­bol­ler. En ren ny­tel­se.

På mid­dags­me­ny­en duk­ker den sam­me sup­pen opp som en for­rett, sam­men med gra­vet lår­tun­ge av rein til 145 kro­ner.

Over­sik­ten over ho­ved­ret­ter av­slø­rer inn­slag som ovns­bakt ør­ret­fi­let (265), elg­kar­bo­na­der med løk (225), svine­kam og con­fi­tert rib­be av fri­lans­gris (285) og en­tre­côte av elg (med bl.a. røkt elg­pøl­se) til 335 kro­ner.

Skas­lien hev­der at de­res kok­ker «er li­den­ska­pe­lig opp­tatt av den gode smaks­opp­le­vel­sen.» Ak­ku­rat det tror jeg på.

PS. Du kan selv­sagt også over­nat­te her, det er man­ge ty­per rom å vel­ge mel­lom.

SKAS­LIEN GJEST­GI­VE­RI

So­l­ør­ve­gen 1127, Kir­ke­na­er Te­le­fon: 62 94 66 66 gjest­gi­ve­ri@skas­lien.no

skas­lien.no

Lunsj 11–14 (man­dag–fre­dag) Mid­dag 14–21 (man­dag–lør­dag)

INNERTIER MED RØYE

Det er ikke lett å be­stem­me seg når me­ny­en ved Skasen­den spi­se­ri kom­mer på bor­det. Der he­ter det at man bare bru­ker fers­ke rå­va­rer, og at gjes­te­ne skal va­ere gla­de, met­te og for­nøy­de når de for­la­ter verts­hu­set.

Det fin­nes ting som «ta­co­biff» og biffs­nad­der også på den­ne me­ny­en, men det vei­es opp av bjørne­stek til 495 kro­ner og for ek­sem­pel lang­tids­stekt reins­dyr og elg, pri­set til rett over 200 kro­ner for en por­sjon. Du kan få en haug med piz­za­er og fle­re ty­per smør­brød, men jeg fes­tet meg ved den de­len av me­ny­en som had­de over­skrif­ten «husmannskost.»

Her er det skogs­opp­sup­pe til 115 kro­ner, flesk og dup­pe (om­talt som Finn­sko­gens na­sjo­nal­rett) til 179, mot­ti og flesk (en slags grøt med flesk, utro­lig met­ten­de) til 160, elg­kar­bo­na­der (175), kjøtt­ka­ker (179), elg­hakk (189) og to fiske­ret­ter: panne­stekt ør­ret (195) og sprø­stekt røye til 199 kro­ner.

Alt var per­fekt

Det var tung å sit­te midt på Finn­sko­gen og vel­ge bort både bjønn og elg, men sit­ten­de ved vann­kan­ten gikk jeg for røy­eret­ten.

Og det var et used­van­lig lurt trekk. Inn kom det en tal­ler­ken med saf­tig, per­fekt stekt rød fisk med en sprø over­fla­te. Her var det fem rik­tig kok­te po­te­ter, en syr­lig rømme­saus og gul­røt­ter (to for­skjel­li­ge far­ger), blom­kål og brok­ko­li som var nøy­ak­tig slik de skal va­ere. Ny­kok­te, tro­lig dam­pet, og med helt rik­tig tygge­mot­stand og mas­se smak.

Kok­ken kom for å sjek­ke ståa, og jeg spur­te om fis­ken var av lo­kal opp­rin­nel­se, men det var den ikke. «Vi vel­ger all­tid le­ve­ran­dø­rer som kan gi oss de fers­kes­te rå­va­re­ne», svar­te den åpen­bart sva­ert kom­pe­ten­te man­nen i kokke­uni­form.

Ba­sert på opp­le­vel­sen med røya, det­te er et sted jeg har lyst til å rei­se til­ba­ke til bare for å spi­se meg gjen­nom res­ten av me­ny­en. Jeg sli­ter med å kun­ne gi ste­det et bed­re kom­pli­ment.

FINN­SKO­GEN TOURIST & VILDERNESS CENTER

Skasen­den spi­se­ri Finn­skog­ve­gen 1377, Kir­ke­na­er 62 94 57 50

finn­sko­gen.net

vill­mar­ka@yahoo.com

Åp­nings­ti­der: 09–21, gjel­der for som­mer­en. Spi­se­ri­et ser­ve­rer mat fra 13–20.

VEL­SMA­KEN­DE: Po­tet­stu­ing og skin­ke er flott og en­kel som­mer­mat. Sjekk den fine tal­ler­ke­nen!

BELIGGENHET, BELIGGENHET: Rund­kjø­rin­gen skjem­mer in­gen. Her er det det ind­re som tel­ler.

RUVENDE: Kafe/cafe Finn­sko­gen sy­nes godt. Det er et 150 år gam­melt finne­stab­bur som hu­ser det 26 år gam­le spise­ste­det rett før gren­sen til Sve­ri­ge.

STIKK INN­OM: Finne­tu­net lig­ger rett ved, se bl.a. dis­se to gam­le stab­bu­re­ne.

FINT: Byg­nin­ger i grovt tøm­mer.

IN­GEN FEST: Stort mind­re kan man ikke gjø­re ut av en kar­bis.

IKKE FISEFINT: En litt sli­ten pa­pir­duk med ko­li­bri­mo­tiv ly­ser opp på et en­kelt tre­bord, men den frem­me­de fug­len ev­ner ikke å løf­te et mål­tid med hel­ler smak­løse vilt­kar­bo­na­der.

NOK TIL TO: Dei­lig, tung fiske­sup­pe. STAB­BUR: Sta­tiv for jakt­tro­fe­er.

BRILLEFIN: In­gen ting å trek­ke for på den­ne tal­ler­ke­nen med røye.

LUNT: Et in­te­ri­ør med man­ge de­tal­jer fra vill­mar­ka.

FRA POLET: Finn­sko­gen har selv­sagt sitt eget brenne­vin. Finnskog bit­ter er en «gaergo bit­ter­dram med sna­even ta gran og ga­er­kåe», og det un­der­stre­kes at gran­skud­de­ne er hånd­pluk­ket på ut­valg­te ste­der på Finn­sko­gen. (35%, 50 cl, 313 kro­ner.) So­l­ørake­vitt (40%, 50 ml 353 kro­ner) er lag­ret på sher­ry­fat og sma­ker av furu­skudd, også dis­se fra de lo­ka­le, dype sko­ger.

I RESEPSJONEN: Visst er det ulv på Finn­sko­gen, men den­ne har tatt sin sis­te sau.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.