Skaff deg et liv uten plast

Øns­ker du deg en hver­dag uten plast? Her er tip­se­ne du tren­ger.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST PER A. BORGLUND

HEN­DER DET at du blir skremt av meng­den plast du kilde­sor­te­rer? For­fat­ter­ne av den­ne sva­ert ak­tu­el­le boka stil­ler spørs­må­let, og jeg kan ikke an­net enn å sva­re et run­gen­de ja. Vi druk­ner i plas­tikk, og i det sis­te har vel de fles­te be­gynt å bli klar over hvor al­vor­lig det­te miljø­pro­ble­met er for li­vet på klo­den.

Li­vet uten plast har til hen­sikt å do­ku­men­te­re at det er fullt mu­lig å ha et liv uten plast. Du tren­ger for ek­sem­pel ikke 38 opp­be­va­rings­bok­ser av plast. Spa­getti­res­ter hol­der seg like godt i et tomt syl­te­tøy­glass. Ek­semp­le­ne er man­ge og gode, og sva­ert så kon­kre­te. Hvis du ikke vil sle­pe hu­set fullt av plast­em­bal­la­sje, vel da la­ger du ditt eget po­tet­gull hjem­me. Det er såre en­kelt.

GJENBRUK: Glas­se­ne kan du bru­ke igjen og igjen, men de må ren­gjø­res godt. Du ste­ri­li­se­rer dem ved å skyl­le med ko­ken­de vann el­ler set­te dem i ov­nen på 120 gra­der i minst 10 mi­nut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.