Histo­risk: Ikke røyk hos ba­ke­ren!

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST PER A. BORGLUND TEGNING SVEEN & EMBERLAND

Mi­mi Krag (1872 - 1968) var hoff­dame for dron­ning Maud un­der kro­nings­fer­den i 1906, og viss­te tro­lig mye om hvor­dan man skul­le opp­fø­re seg. Det før­te til bo­ken Folke­skikk. Man skal og man skal ikke, ut­gitt i 1929.

KRAG var også mat­skri­bent i Mor­gen­bla­det, og ga ut en rek­ke koke­bø­ker. Mest kjent er kan­skje Mat­mon­sens se­son­ger, Ka­len­der for hus­mød­re (1930) og Smør­brød­bo­ken

(1933), om det norske smør­brø­dets teori og prak­sis.

Men i 1929 bru­ke hun alle sine 89 si­der på å for­tel­le folk hvor­dan de skul­le te seg, og av­slut­tet slik: «Alle dis­se reg­ler er egentlig kom­plett unø­di­ge uten for dem som vil frem i ver­den – om 20 år er de kan­skje over­flø­di­ge også for dem!»

La oss nå se hvor­dan rå­de­ne for­to­ner seg for deg og meg, 89 år etter at de ble fes­tet til Mi­mi Krags skrive­pa­pir.

Ikke røyk hos ba­ke­ren

Vi be­gyn­ner på bu­tik­ken. Er du lei av for­ret­nin­gens dår­li­ge ut­valg, lytt da til Krag: «Klag ikke over ut­val­get, det er ikke eks­pe­den­tens skyld.»

Og for all del, blir du in­vi­tert hjem til noen, notér deg føl­gen­de: «Er man inn­budt til et hjem må man ikke med­brin­ge spise­va­rer og ennu mind­re drikke­va­rer. Man skal gå ut fra at man får til­strek­ke­lig til li­vets op­hold. Bloms­ter og kon­fekt er til­latt.»

Røy­ker du? Va­er spe­si­elt opp­merk­som på føl­gen­de råd: «Man skal ald­ri røke i en ball­sal, hel­ler ikke i et rum, hvor der syn­ges el­ler i en bu­tikk med mat­va­rer; sa­er­lig ikke i en ba­ker­bu­tikk.»

Vent på vert­in­nen

Så over til sel­skaps­li­vet, un­der over­skrif­ten «Folke­skikk til­bords.»

Du skal ikke sit­te med hånden i bukse­lom­men ved bor­det, og du skal ikke leg­ge ar­me­ne på bor­det. Og:

«Man skal ikke pro­te­ste­re, når man ser­ve­res før vert­in­nen, selv om man er ald­ri så me­get ka­va­ler. I gam­mel­dag­se hu­ser hen­der det, at vert­in­nen med vil­je ord­ner det slik, at gjes­ten får først – det er hen­nes skikk, og hun er sou­veren.»

Det er også vik­tig å ta det litt ro­lig: «Man skal ikke styr­te sig over spise­va­re­ne, straks de er kom­met på tal­ler­ke­nen, men ven­te pent til en­del av de om­sit­ten­de har for­synt sig. Er man få og vert­in­nen lar sig ser­ve­re til slutt, så ven­ter man på hen­ne.»

En skvett vin i van­net

Få også med deg noen tips om drik­king: «Om ver­ten ikke øns­ker velkommen til­bords drik­ker man det førs­te glass med sin dame», og «De eld­re her­rer drik­ker først med de yng­re.» Dess­uten: «En ung mann drik­ker ald­ri først med en eld­re. Er han så gam­mel, at han er i selv­sten­dig stil­ling, er det en høf­lig­het å drik­ke med en eld­re dame (ikke vert­in­nen.»

Å ta hen­syn til and­re er all­tid lurt,

men det­te tip­set er gans­ke ori­gi­nalt:

«Den der kun vil drik­ke vann el­ler en sort vin har trygt lov til det, men noen drå­per vin til far­ve på van­net i et vin­glass pyn­ter ube­tin­get og vir­ker ikke så ned­stem­men­de på de and­res drikke­lyst og gle­de.»

Krag men­te også at «Man drik­ker for å ta sig en rus – ru­sen be­gyn­ner ved førs­te glass.»

Mer? Jo ikke sett suppe­tal­ler­ke­nen på skrå for å få med sis­te rest, og du skal spi­se lyd­løst. Vi bru­ker kniv og gaf­fel sam­ti­dig, og skyf­ler ikke ferdig opp­skå­ret mat inn med en en­som gaf­fel. Kni­ven er kun til å skja­ere med, og må ald­ri inn i mun­nen.

Og så en for­ma­ning til slutt, med for­fat­te­rens egne ord:

«Den som drik­ker mer enn han tå­ler og kan ba­ere med an­stand, bør ikke tå­les i godt sel­skap og kan ikke ven­te det hel­ler. Våre olde­for­eld­re fant en fest mis­lyk­ket, hvis ikke samt­li­ge end­te un­der bor­det, og man had­de en «kny­top­gutt» sit­ten­de der for at de høie hals­binn ikke skul­de kve­le gjes­ten, når han rul­let un­der bor­det og sov­net av. Si­den den tid er ci­vi­li­sa­sjo­nen ste­get.»

IKKE BRA! Det er reg­ler for hvor du kan røy­ke, og i føl­ge Mi­mi Krag er én ting klin­ken­de klart: «Man skal ald­ri røke i en bu­tikk med mat­va­rer; sa­er­lig ikke i en ba­ker­bu­tikk.»

OGSÅ KOKE­BØ­KER: Smør­brød­bo­ken var bare en av fle­re bø­ker om mat som Mi­mi Krag skrev.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.