Ny re­dak­tør

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

OSLO: Kjer­sti Skar Sta­ar­vik (bil­det) er an­satt som re­dak­tør i ma­ga­si­net Ren Mat, ut­gitt av Øko­lo­gisk Nor­ge. − Med sitt ren­dyr­ke­de fo­kus på sunn, «hel» mat og grønn livs­stil står Ren mat i en sa­er­stil­ling blant mat-, mil­jø- og helse­pub­li­ka­sjo­ner i Nor­ge. Nå gle­der jeg meg til å ut­vik­le pub­li­ka­sjo­nen vi­de­re. Blant an­net hå­per jeg å bi­dra til at også ren­mat.no skal va­ere første­val­get for alle som øns­ker in­spi­ra­sjon om øko­lo­gisk mat og grønn livs­stil, og som sam­ti­dig er vil­lig til å scrol­le litt eks­tra for de gode his­to­rie­ne og de kunn­skaps­rike stem­me­ne, sier Sta­ar­vik i en presse­mel­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.