Gå ikke glipp´a Vip­pa

Yt­terst på Vippe­tan­gen, der det slett ikke lig­ger noe kon­di­to­ri, fin­ner du en per­le av et spise­sted.

Mat fra Norge - - PERLEN - TEKST OG FOTO PER A. BORGLUND

DU FÅR IKKE fena­lår og gamalost her, men hver for­mid­dag ba­eres det inn hundre­vis av kilo med nors­ke rå­va­rer som i lø­pet av kort tid med størs­te selv­føl­ge glir inn i det in­ter­na­sjo­na­le kjøk­ke­net.

Det var Slot­tets tid­li­ge­re kjøk­ken­sjef Hei­di Bjer­kan (nå med stor suk­sess med Cre­do i Trond­heim) som tok ini­tia­tiv til Vip­pa, som åp­net i fjor. For ide­en og ini­tia­ti­vet var Bjer­kan i år no­mi­nert til The Bas­que Cu­li­na­ry World Price, men i fi­na­len ble hun slått av den skots­ke kok­ken Jock Zon­fril­lo, som har brukt de sis­te 17 åre­ne på å do­ku­men­te­re den opp­rin­ne­li­ge mat­kul­tu­ren i Aust­ra­lia! Møt ver­den i Oslo

Du fin­ner ikke au­st­ralsk mat på Vippe­tan­gen ak­ku­rat nå, men res­tau­rant­kon­sep­tet er uhy­re en­kelt og in­ter­na­sjo­nalt. Du sit­ter der du vil, in­ne som ute, og be­stil­ler ma­ten din i små bo­der i stål­con­tai­ne­re. Her er det mye å vel­ge mel­lom, en­ten du vil ha mat fra In­dia, Ki­na, Thai­land el­ler nyte en vaf­fel (den­ne gang uten syl­te­tøy el­ler brun­ost, men for ek­sem­pel med kylling og chilicrisp) el­ler en saf­tig ke­bab. Drik­ke be­stil­ler du i en egen li­ten bar.

Test ho­ved­sta­dens nye Per­le i lø­pet av høs­ten!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.