Hånd­bok for deg som vil lage ost

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER -

YSTING

Ragn­hild Nord­bø og Ma­ria Ball­haus 382 si­der

525 kro­ner

Fag­bok­for­la­get

«NOKRE le­sa­rar vil kan­skje kon­klu­de­re med at mjølke­for­ed­ling er for avan­sert», he­ter det i for­or­det til den­ne boka. Og det tror jeg for­fat­ter­ne har rett i. Kjø­per du Ysting, da me­ner du al­vor. Det­te er en fag­bok for den som øns­ker å lage sin egen ost, «ut­vik­le mjølke­pro­dukt med trygg, god og sta­bil kva­li­tet.»

«Van­le­ge feil i pult­ost»

Ysting har et im­po­ne­ren­de inn­holds­re­gis­ter, der det er ty­de­lig at det­te er en la­ere­bok som fav­ner fra A til Å in­nen fa­get å for­ed­le melk i ret­ning ost, smør, røm­me osv. Det er ikke dag­lig kost å bla i en nes­ten 400 si­der tykk trykk­sak med ka­pit­ler som «Van­le­ge feil i pult­ost», «Syr­nings­tem­pe­ra­tu­rer og ut­styr», «Løype­leg­ging og herde­tid» og «Mod­nings­lag­ring.» Det blir fort ty­de­lig at det­te er fag­om­rå­der som har skre­ket etter en mo­der­ne og grun­dig hånd­bok.

Å set­te seg ned og lese den­ne boka uten å ha am­bi­sjo­ner om å bli mei­e­rist i bak­kant er gans­ke me­nings­løst. Men jeg har skum­met (!) den, og sit­ter igjen med inn­trykk av at det er en grun­dig, pe­da­go­gisk og godt for­kla­ren­de bok. Det er brukt man­ge små bil­der un­der­veis, og de bi­drar til å set­te ting på plass. Jasså,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.