Ar­nes are­na

Mat fra Norge - - ARNES ARENA - bri­mi­land.no

AR­NE BRIMI ei­er og dri­ver fjell­res­tau­ran­ten Vianvang i Jo­tun­hei­men, et sted for for­mid­ling av mat, kul­tur og his­to­rie i kon­takt med na­tu­ren rundt. Brimi har gjen­nom sine 35 år som kokk og kjøk­ken­sjef all­tid hatt lo­ka­le rå­va­rer i fo­kus. Han er li­den­ska­pe­lig opp­tatt av norsk mat­kul­tur, men har all­tid latt seg in­spi­re­re av ver­den der ute, spe­si­elt Italia og Frank­ri­ke.

Ar­ne Brimi er Nor­ges vilt­kokk num­mer én, og hol­der sta­dig mat­kurs på Vianvang. Han li­ker ekte smør og røm­me, og pis­ker all­tid kre­men for hånd. Brimi´n har la­get 17 koke­bø­ker, var Nor­ges førs­te del­ta­ker i kok­ke­nes VM, Bo­cu­se d`Or og ble fol­kets sto­re kokke­fa­vo­ritt i TV-se­ri­en «Gut­ta på tur» på TV2. I 2005 ble han av Kon­gen ut­nevnt til rid­der av 1. klas­se av St. Olavs Or­den for sin inn­sats for norsk mat­kul­tur.

I hver ut­ga­ve av Mat fra Nor­ge byr han på sin kunn­skap og gode opp­skrif­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.