Nyt et 48 si­ders oste­fat

Mat fra Norge - - LEDER -

JEG ER IKKE sik­ker på når den­ne bro­sjy­ren ble ut­gitt, men la meg tip­pe sent 1960-tall. Kok­ke-le­gen­den Hroar De­ge (1930 – 2003) re­kla­mer­te for norsk ost, «blant den bes­te i ver­den». Jeg er ikke helt over­be­vist om at akku­rat den på­stan­den holdt vann den gan­gen, men opp­drags­gi­ver var tross alt Opp­lys­nings­av­de­lin­gen i Land­bru­kets Sen­tral­for­bund.

«VEL­KOM­MEN TIL OST» var re­klame­bro­sjy­rens egent­li­ge over­skrift, og jeg sier det sam­me om den­ne ut­ga­ven av Mat fra Nor­ge. Midt in­ne i det ma­ga­si­net du vil kjen­ne igjen fra gang til gang, fin­ner du 48 eks­tra si­der som skal do­ku­men­te­re det mang­fol­det som i dag fin­nes blant sto­re og små mei­e­ri­er og yste­re her i lan­det.

DET HAR ALL­TID blitt la­get ut­mer­ke­de os­ter i Nor­ge, en klas­si­ker som gamalost har over­levd og er et le­ven­de be­vis på det. Men i helt mo­der­ne tid har den hjem­li­ge oste­pro­duk­sjo­nen fått et vold­somt opp­sving. Man­ge av våre os­ter er be­vi­se­lig blant de bes­te i ver­den!

SETT DEG NED med sep­tem­ber­ut­ga­ven av Mat fra Nor­ge og la deg in­spi­re­re. I vår sto­re over­sikt vil du helt sik­kert fin­ne os­ter du ikke en gang har hørt om før.

MIN AM­BI­SJON er at du i lø­pet av kort tid har kjøpt og smakt på en ost el­ler to som er helt nye for deg. Lyk­ke til med en ny og spen­nen­de opp­le­vel­se! Per A. Borglund, redaktør

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.