Test: Oste­hø­ve­lens kon­kur­rent

Oste­hø­ve­len er en norsk opp­fin­nel­se. Thor Bjørk­lund sat­te den i pro­duk­sjon i 1927.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO PER A. BORGLUND

DEN DAG i dag pro­du­se­res det oste­høv­ler un­der nav­net Bjørk­lund, nå med base i Ringe­bu i Gud­brands­da­len. I 2009 had­de fir­ma­et solgt mer enn 50 mil­lio­ner av sitt pa­tent fra 1925.

I dag er det man­ge som pro­du­se­rer ty­pis­ke oste­høv­ler, men det fin­nes kon­kur­ren­ter. Det­te er en oste­sk­ja­erer fra Dan­mark, der det er en stål­s­treng fes­tet til et hånd­tak som skja­erer os­ten. Re­sul­tat: Ski­ve­ne blir tyk­ke­re, men får også lett mer­ke­li­ge fa­son­ger. Det er nes­ten umu­lig å skja­ere pent. Skal du skja­ere ret­te og pene ski­ver må du ha tun­ga rett i mun­nen og bru­ke gans­ke mye kref­ter.

Bruk hel­ler en kniv

Vit­sen med den opp­rin­ne­li­ge oste­hø­ve­len var å skja­ere tyn­ne ski­ver, det var dår­li­ge ti­der på slut­ten av 1920-tal­let. Til akku­rat den opp­ga­ven er hø­ve­len den dag i dag su­ve­ren. Skal du ha tyk­ke ski­ver med ost, og det bør du jo sør­ge for at du har, er en kniv et like godt verk­tøy som den­ne stål­s­tren­gen.

EN­KEL SAK: Ett skaft og en streng. Oste­hø­ve­lens dans­ke kon­kur­rent skja­erer tykt og gjer­ne litt stygt. Test­os­ten er en Jarls­berg, som er fast i fisken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.