Ø uten al­ko­hol

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

OSLO: Nøg­ne Ø har lan­sert det al­ko­hol­frie ølet Strip­ped Craft.

– Litt av ut­ford­rin­gen når man bryg­ger et al­ko­hol­fritt øl er ikke bare å få frem selve sma­ken av øl, men også å bryg­ge et øl som fak­tisk sma­ker godt. Al­ko­hol­fritt øl bryg­ges med en re­la­tivt li­ten meng­de malt, og ølet gja­eres ikke fullt ut. Der­med mis­ter man to vik­ti­ge fak­to­rer som gir ølet smak, og det­te må det kom­pen­se­res for i pro­ses­sen, skri­ver bryg­ge­ri­et i en presse­mel­ding.

I det­te ølet er det til­satt lime, og både juice og lime­skall ble brukt un­der bryg­gin­gen. Det gir ølet en ty­de­lig aro­ma og en sødme­fylt smak av som­mer. Strip­ped Craft skal pas­se til sjø­mat, sa­la­ter el­ler and­re let­te som­mer­ret­ter.

FRA GRIM­STAD: Lyst, friskt og fruk­tig al­ko­hol­fritt øl fra Nøg­ne Ø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.