Helt i hund­re!

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

OPP­LAND: - For en bitte­li­ten be­drift som oss er det stort å få til­delt Spe­sia­li­tet-mer­ket. Vi fø­ler at vi er på lands­la­get av lo­kal­mat­pro­du­sen­ter. Men uten de som pro­du­se­rer rå­va­re­ne og som el­lers er med oss på la­get, had­de vi ikke klart det­te. Det sa en stolt Kris­tof­fer Evang fra Ask Gård da han mot­tok he­ders­be­vi­set Spe­sia­li­tet.

Går­den ble hed­ret med brask og bram da de ble til­delt Spe­sia­li­tet­mer­ket av land­bruks- og mat­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le for speke­pøl­se­ne Sleg­ge og Pas­se.

- Ask Gård er en ung be­drift, og det er utro­lig im­po­ne­ren­de å se dere høs­te in­ter­na­sjo­nal og na­sjo­nal an­er­kjen­nel­se. Det sier mye om den fe­no­me­na­le kunn­ska­pen dere be­sit­ter, sa Da­le un­der ut­de­lin­gen.

Pøl­se­ne fra Ask er ita­li­ensk­in­spi­rer­te sa­lami­pøl­ser, la­get av første­klas­ses nors­ke øko­lo­gis­ke rå­va­rer.

Ask Gård ble sam­ti­dig Spe­sia­li­tet­pro­du­sent num­mer 100 i rek­ken. De man­ge lo­kal­mat­pro­du­sen­te­ne som nå har det­te gje­ve mer­ket, strek­ker seg fra Tu­fjord i Finn­mark til Kris­tian­sand i sør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.