Fak­ta

Mat fra Norge - - RÅVAREN -

Rundt 1850

var det et sted mel­lom 4000 og 5000 bjør­ner i Skan­di­na­via, av dis­se var 65 pro­sent i Nor­ge. Rundt 1930 var bjør­nen na­er­mest ut­ryd­det her i lan­det, og den sis­te stam­men i Vass­fa­ret ble borte på 1980-tal­let. De sis­te 50 åre­ne har det kom­met en del bjør­ner inn fra Sve­ri­ge, Fin­land og Russ­land, og den nors­ke stam­men i dag er en del av fel­les­be­stan­de­ne med nabo­lan­de­ne.I 2013 ble det på­vist mi­ni­mum 148 brun­bjør­ner i Nor­ge, og det ble født sju kull. Mest bjørn er det i Finn­mark og Hed­mark, fulgt av Trøn­de­lag, Troms, Nord­land og Opp­land. I Sve­ri­ge er det en stam­me på fle­re tu­sen bjør­ner, og i 2017 ble det skutt 62 bjør­ner(av en kvo­te på 70) bare i Jämt­land den førs­te uken av jak­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.