Dyr­ker på ta­ket

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

OSLO: Cla­rion Ho­tel The Hub vil gi gjes­te­ne sma­ken av Oslo. Når ho­tel­let åp­ner vår­en 2019 vil to sto­re ta­kåk­re for­sy­ne kjøk­ke­net og gjes­te­ne med ureis­te rå­va­rer og grøn­ne opp­le­vel­ser. Me­ny­en skal kom­po­ne­res i sam­ar­beid med den svens­ke stjerne­kok­ken Mar­cus Sa­mu­els­son. Andreas Cap­jon, kjent som by­bon­den på Lo­saeter, skal står for dyr­kin­gen. Tak­bon­den har tes­tet pro­duk­sjons­me­to­den i som­mer, så alt lig­ger til ret­te for en åp­ning av det som blir kalt Grow­Hub 1. mars nes­te år.

Cla­rion på Jern­bane­tor­get vil bli det grøn­ne ho­tel­let midt i byen. Her skal de dyr­ke ureist mat på ta­ket.

Tak­ha­gen be­står av to ni­vå­er på til sam­men fle­re hund­re kvad­rat­me­ter. Her skal det pro­du­se­res sa­la­ter, grønn­sa­ker og ur­ter til res­tau­ran­ten i 13. eta­sje.

– Jeg vil sp­re mat­gle­de, og els­ker å kom­bi­ne­re lo­ka­le rå­va­rer med in­ter­na­sjo­na­le sma­ker. Det er eks­tra spen­nen­de å va­ere med å flyt­te gren­ser for ba­ere­kraf­tig res­tau­rant­drift, sier Mar­cus Sa­mu­els­son i en presse­mel­ding.

NES­TE VÅR: Den førs­te ut­ga­ven av tak­ter­ras­sen på det nye Cla­rion-ho­tel­let midt i Oslo skal pro­du­se­re 10 000 en­he­ter med mat i lø­pet av en se­song.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.