Ti­de­nes styg­ges­te koke­bok?

Hånd­ko­lo­rer­te svart/hvitt-bil­der var ikke all­tid den bes­te ga­ran­tist for lek­re mat­bil­der.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST PER A. BORGLUND

DER­FOR ER for­side­bil­de­ne på Øt­ker´s Opp­skrifts­bok (ikke da­tert, men tro­lig fra 1950-tal­let) en klar kan­di­dat til pri­sen som de minst ap­pe­titt­li­ge gjen­nom den nors­ke koke­bok­his­to­ri­en. Det stak­kars bar­net ser ikke bra ut, og ka­ke­ne frem­står hel­ler ikke som spe­si­elt lek­re. En smak av Cu­ra­cao

A/S Nors­ke Øt­ker had­de adres­se Kris­tian­sund N, og et av slag­or­de­ne var «Bruk all­tid Back­in bake­pul­ver», ut­vik­let av fir­ma­ets tys­ke grunn­leg­ger, Dr. Oet­ker.

I vare­for­teg­nel­sen bak i den lil­le koke­boka på snaut 100 si­der kan man se hva slags va­rer Øt­ker solg­te her i lan­det. Bake­pulve­ret kom i tre for­skjel­li­ge stør­rel­ser, og fir­ma­et le­ver­te man­de­l­olje, va­nilje­olje, si­tron­olje og ro­m­olje. Du kun­ne få va­nilje­suk­ker og gelé­pul­ver med smak av bl.a. ana­nas, apri­kos, kirse­ba­er og si­tron. Du kun­ne hand­le pud­ding­pul­ver (noen som hus­ker klas­si­ke­re som man­del­kjerne­pud­ding og prin­sesse­pud­ding?), fle­re frukt­sau­ser, va­nilje­saus og li­kør­eks­trak­ter med smak av Cu­ra­cao, Sher­ry Bran­dy, plom­me og fle­re and­re.

TO VARIANTER: Ved­kom­men­de som had­de an­sva­ret for å farge­leg­ge svart/hvitt-bil­de­ne til Øt­ker´s Opp­skrifts­bok had­de ikke helt da­gen. Ver­ken den lil­le un­gen el­ler ka­ke­ne kom spe­si­elt hel­dig ut av det hele!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.