65%

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

An­de­len tys­ke­re som me­ner at det er gode mat­opp­le­vel­ser og lo­ka­le spe­sia­li­te­ter å fin­ne på fe­rien i Nor­ge. I fjor økte an­tal­let tys­ke gjeste­døgn i Nor­ge med to pro­sent. (In­no­va­sjon Nor­ge)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.