Bars­ke mål­ti­der i Po­lar­kok­kens ånd

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER -

mest be­røm­te eks­pe­di­sjo­ne­ne, og kok­te ikke bare for Amund­sen, men også de and­re even­ty­rer­ne Nan­sen og Sverd­rup. For­fat­ter­ne av den­ne boka om­ta­ler Lind­strøm som kan­skje ver­dens mest un­der­vur­der­te po­lar­helt, og leg­ger vekt på at han gjor­de mer enn na­er­mest å tryl­le i den tran­ge bys­sa. Kok­ken fra Ham­mer­fest var en mes­ter i å va­riere ma­ten, og fikk mye ut av enk­le og få råvarer. Men han var også ski­pe­nes so­sia­le midt­punkt, og var også eks­pe­di­sjo­ne­nes me­ka­ni­ker og bo­ta­ni­ker. Det hø­rer også med til histo­ri­en at Lind­strøm er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.