Rett fra fag­brev til stjer­ne­res­tau­rant

I sep­tem­ber dro hun fra Trond­heim og ned til Oslo for å hjel­pe til på kjøk­ke­net un­der vel­de­dig­hets­mid­da­gen til inn­tekt for Kok­keKar­las le­gat. Da den 16-ret­ters mid­da­gen på res­tau­rant Kon­trast var vel ser­vert, var Live Krang­nes Ed­vard­sen (20) blitt 50 000

Mat fra Norge - - UNG & LOVENDE - TEKST OG FOTO METTE MØL­LER

TIL SIN STO­RE over­ras­kel­se, og til ap­plaus fra et stjerne­lag av kok­ker fra hele Nor­den, ble Live ut­ropt som vinner av Kok­keKar­las le­gats sti­pend 2018. Et sti­pend som hvert år de­les ut til en ung og fremad­stor­men­de kvin­ne­lig kokk, etter øns­ke fra Kar­la Si­verts og hen­nes ar­vin­ger.

Kar­la Si­verts var kjøk­ken­sjef på kri­ti­ker­ros­te Smal­hans i Oslo, og mar­ker­te seg både som dyk­tig TV-kokk og mat­spal­tist, før hun døde av kreft som­mer­en 2016, bare 29 år gam­mel.

Lurt trill rundt

– Jeg had­de søkt, men så hør­te jeg in­gen­ting fra le­ga­tet. Det sto at de vil­le sen­de ut mail til tre ak­tu­el­le kan­di­da­ter som skul­le bli in­vi­tert til le­gat­mid­da­gen på Kon­trast for å spi­se. Jeg fikk in­gen mail, så jeg tenk­te jeg bare fikk søke igjen nes­te år, for­tel­ler Live, som tok fag­brev i juni og er an­satt som kokk på Cre­do Res­tau­rant i Trond­heim.

En res­tau­rant som fle­re an­mel­de­re me­ner er et av lan­dets al­ler bes­te og mest spen­nen­de spise­ste­der.

– Sje­fen min her på Cre­do, Hei­di Bjer­kan, skul­le lage mat un­der ar­ran­ge­men­tet, og hun øns­ket at jeg skul­le bli med og hjel­pe til. Så hun lur­te meg trill rundt! Både Hei­di og man­ge and­re viss­te at det var jeg som skul­le få sti­pen­det, men jeg ante in­gen­ting. Så jeg ble skik­ke­lig over­ras­ket da de les­te opp nav­net mitt. Det var utro­lig gøy, smi­ler Live.

Noen av kri­te­ri­ene for sti­pen­det er at mot­ta­ke­ren skal va­ere en god re­pre­sen­tant for yr­kes­stolt­het og yr­kes­gle­de i kokke­fa­get, ha fag­lig kom­pe­tan­se og et be­visst og lang­sik­tig per­spek­tiv på sitt kokke­ar­beid, og va­ere opp­tatt av norsk mat­kul­tur og å bru­ke og frem­me gode nors­ke råvarer.

Alt det­te pas­ser godt hvis man skal be­skri­ve den unge kok­ka Live på Cre­do.

Fo­kus på ba­ere­kraft

Som 16-åring flyt­tet hun fra barn­doms­hjem­met i Sur­na­dal til Trond­heim. Hun drøm­te om å bli kokk, og i Sur­na­dal var det in­gen kokke­lin­je.

– Jeg sa in­gen­ting til mam­ma om at jeg had­de søkt skole­plass i Trond­heim. En uke før fe­rien var slutt fikk jeg be­skjed om at jeg had­de kom­met inn, og da be­stem­te jeg meg for å prø­ve. Det er bed­re å prø­ve enn å la va­ere. Jeg var jo vel­dig ung, og det var hardt i be­gyn­nel­sen. Jeg bod­de i et kol­lek­tiv med folk som var mye eld­re enn meg. Det var ikke helt bra. Men jeg stor­triv­des på kokke­lin­ja, og da jeg etter hvert fikk la­ere­plass på Cre­do, fant jeg meg også en egen lei­lig­het, sier Live.

På Cre­do ble hun godt iva­re­tatt og la­ert opp av res­tau­ran­tens dyk­ti­ge kjøk­ken­sjef og ei­er Hei­di Bjer­kan. Hen­nes mat­fi­lo­so­fi, med na­er kontakt til pro­du­sen­te­ne, rene og lo­ka­le råvarer og et stort fo­kus på ba­ere­kraft og godt hånd­verk, er in­spi­re­ren­de for en ung og la­ere­vil­lig kokk.

– Jeg er glad for å ha fått bli med vi­de­re på Cre­do etter la­ere­tida, og sy­nes jeg ut­vik­ler meg som kokk hver enes­te dag. Vi har ak­ku­rat flyt­tet inn i nye lo­ka­ler i en om­byg­get gam­mel ma­skin­hall, og har mas­se plass hvor vi dyr­ker egne bio­dy­na­mis­ke grønn­sa­ker, ur­ter og frukt av alle slag. Vi har mod­nings­rom for kjøtt, melke­kjø­le og ba­ker­ovn. Det er så mye nytt og spen­nen­de, så jeg var ikke helt klar for å slut­te nå, smi­ler Live.

Til San Fran­cis­co

Men til vår­en har hun pla­ner om å for­la­te Cre­do. El­ler i alle fall ta en pau­se. Sti­pen­det på 50 000 kro­ner skal ut­nyt­tes, og ny­lig fikk Live be­skjed om at hun har fått plass hos den pris­be­løn­te kjøk­ken­sje­fen Do­mi­ni­que Crenn i San Fran­cis­co.

– Hun dri­ver Ate­li­er Crenn, en res­tau­rant med to Miche­lin-stjer­ner. Sam­men med Hei­di møt­te jeg hen­ne på et event i San Se­bas­ti­an i som­mer, og jeg fikk helt sjokk da hun var der. Do­mi­ni­que er utro­lig kul og kjempe­flink, og jeg føl­ger med på det hun gjør på so­sia­le medi­er. Jeg ble skik­ke­lig star­struck da hun var i San Se­bas­ti­an, og det skal bli så gøy å dra til Ate­li­er Crenn for å job­be og la­ere, sier Live.

Selv om barn­dom­men i Sur­na­dal var tra­vel med fot­ball­tre­nin­ger, piano­ti­mer, bue­sky­ting og dans, gle­det den ak­ti­ve jen­ta seg all­tid til mål­ti­de­ne hjem­me. Der sto hjemme­la­get mat på bor­det, og Live spis­te alt hun fikk.

– Jeg tror ennå ikke jeg har smakt noe jeg ikke li­ker. Hele fa­mi­li­en min er glad i mat­la­ging, så jeg voks­te opp med all slags mat. Mam­ma og pap­pa stap­pet i meg sushi fra jeg var to år, og etter hvert ble jeg med når de la­get mid­dag, gril­let, lag­de mat i bål­pan­ne el­ler bak­te, for­tel­ler Live.

Når hun har fri fra Cre­do går tu­ren ofte hjem til Sur­na­dal, og er hun hel­dig, in­vi­te­rer mor­mor El­la på mid­dag.

– Mor­mor li­ker å sam­le fa­mi­li­en til et godt mål­tid, og spe­sia­li­te­ten hen­nes er «kjøtt og pås­se». En lo­kal tra­di­sjons­rett med kokt kjøtt, pøl­se, kål­rabi­stap­pe og en slags po­tet­ball kokt i en pose. Det er nok noe av det bes­te jeg kan få, sier Live en­tu­si­as­tisk.

VANT NM: I fjor ble Cre­do-kok­ken Live Krang­nes Ed­vard­sen nor­ges­mes­ter i kokke­kunst som com­mis for Kjell Pat­rick Ør­men John­sen. Fle­re kokke­kon­kur­ran­ser fris­ter, men job­bing og ut­vik­ling står først på kar­rie­re­pla­nen. Nes­te stopp for Live er kokke­jobb i San Fran­cis­co.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.