Oser av min­ner og tra­di­sjo­ner

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER - PAB

NORDNORSK JULE­MAT

Nye og gam­le tra­di­sjo­ner Lin­da Jua­net­te Lan­de 268 si­der 369 kro­ner

Bok i Nord

ILD­SJE­LEN

bak den­ne «hjemme­lag­de» koke- og tra­di­sjons­boka skri­ver i sitt for­ord at hun be­gyn­te å lage mat på egen­hånd da hun var rundt seks år gam­mel, med en kom­bi­na­sjon av selv­dyr­ke­de og stjål­ne (fra mam­mas kjøle­skap) in­gre­di­en­ser. Som elev ved lin­jen for hus­hold­nings­fag ved Troms Land­bruks­sko­le på 80-tal­let ble in­ter­es­sen for tra­di­sjons­mat vir­ke­lig vek­ket.

Klart for saue­ho­der

Lin­da Jua­net­te skri­ver også at hun els­ker jula, og da ga vel te­ma­et for de­but­boka seg selv. Mel­lom per­me­ne i den tyk­ke trykk­sa­ken fin­nes også ut­drag fra prim­sta­ven rundt jule­høy­ti­den, med Andreas­mes­se (30. no­vem­ber) som en na­tur­lig start. Det var da går­de­ne skul­le va­ere fer­di­ge med slakte­for­be­re­del­se­ne til jul. Det var nå man skul­le be­gyn­ne å koke saue­ho­der, skan­ker og kjøtt­møl­je.

Så var det opp­skrif­te­ne, med røt­ter i den nord­ligs­te lands­de­len vår. Det star­ter med elg­rull, noe som åpen­bart hø­rer hjem­me på julas på­leggs­bord. God­sa­lat er sva­ert frem­med for meg, med mid­dags­pøl­ser i ter­nin­ger, blan­det med pur­re­løk, blå dru­er, ma­jo­nes, røm­me, salt, pep­per og suk­ker.

Røke­laks, sur­sild og syl­ter­ull kjen­ner vi jo alle, mens ga­hkko vil va­ere en type brød de fles­te av oss ikke har hørt om. Det har sa­misk opp­rin­nel­se, og inne­hol­der bl.a. si­rup. Til­be­hør til tra­di­sjons­ret­ten bi­dos el­ler and­re sup­per og gryte­ret­ter.

Goro og ko­kos­mak­ro­ner kjen­ner vi også igjen, men kan­skje ikke gnikk­alef­se fra Sen­ja. Det­te er en lef­se det er ar­beids­kre­ven­de å lage, men sma­ken skal visst gi plen­ty med lønn for stre­vet. In­gre­di­en­se­ne er skum­met melk, po­tet­mel, hvete­mel og hjor­te­takk­salt.

Inn­imel­lom slip­per lo­ka­le kvin­ner til med sine jule­min­ner og tra­di­sjo­ner. Kir­sten Nil­sen fra Katt­fjor­den på Kvaløya slår fast at på jul­af­ten skul­le det va­ere kvei­te, og fangs­ten sør­get pap­pa for. Kir­sten og hen­nes søs­ken kjør­te rundt med spark­støt­ting på lil­le jul­af­ten med kvei­te til de i nabo­la­get som ikke had­de sør­get for jule­fis­ken på an­nen måte.

Mye ar­tig her, og flust med tra­di­sjo­ner. En­ten det er snakk om små­ka­ker, des­ser­ter el­ler lute­fisk og medis­ter­ka­ker. Hver for seg, da!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.