Styrk skuld­re­ne

Dis­se øvel­se­ne styr­ker over­krop­pen, sam­ti­dig som de gir lang­sik­tig fore­byg­ging av skul­der­smer­ter.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV BILL HARTMAN, p.t., c.s.c.s.

Dis­se øvel­se­ne styr­ker over­krop­pen, sam­ti­dig som de fore­byg­ger skul­der­smer­ter.

PÅ DE FLES­TE TRENINGSSENTERNE mø­ter du menn som kla­ger over skuld­re­ne sine. Fak­tisk er det gans­ke van­lig at skul­der­smer­ter får menn til å unn­gå øvel­ser som f. eks. benk­press, og re­sul­ta­tet er at musk­le­ne etter hvert blir mind­re. Men løs­nin­gen er ikke å unn­gå dis­se smer­te­ne. I ste­det bør du gjø­re øvel­ser som styr­ker det­te helt sen­tra­le led­det. Ikke bare vil du se bed­re ut, du vil også kun­ne gjen­nom­føre de vik­ti­ge skul­de­røvel­se­ne.

Ved mitt eget tre­nings­sen­ter i In­dia­na­po­lis har jeg brukt øvel­se­ne på de nes­te si­de­ne - og re­sul­ta­te­ne er opp­sikts­vek­ken­de! Nå kla­ger in­gen på skul­der­smer­ter len­ger. Gjør de sam­me øvel­se­ne som meg, og opp­lev hvor­dan skul­der­smer­te­ne for­svin­ner, sam­ti­dig som musk­le­ne i ar­me­ne, brys­tet, skuld­re­ne og ryg­gen vokser i re­kord­fart!

IKKE NOE SIER «VELTRENT» BED­RE ENN EN MUSKULØS OVER­KROPP.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.