Stram opp kjerne­mus­ku­la­tu­ren

Bygg drømme­krop­pen med det­te pro­gram­met som er in­spi­rert av MMA.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV LOU SCHULER

Bygg drømme­krop­pen med det­te pro­gram­met som er in­spi­rert av MMA.

EN KRIGERS KROPP BØR VA­ERE EN STRØMLINJEFORMET MA­SKIN – så slank og muskuløs som det er be­hov for, in­tet mer, in­tet mind­re. Det kre­ves ef­fek­tiv tre­ning for å byg­ge en slik kropp, sier MMA-tre­ner Chad Wa­ter­bury, for­fat­ter av bo­ken ‘Hu­ge in a Hur­ry’. Sterk kjerne­mus­ku­la­tur er helt es­sen­si­elt hvis du vil ha en veltrent kropp.

«Kjerne­mus­ku­la­tu­ren – som blant an­net in­klu­de­rer hver enes­te mus­kel i over­krop­pen din – dan­ner grunn­la­get for all be­ve­gel­se», sier Dan Ow­nes, tre­ner ved Pa­ri­si Spe­ed School i New Jer­sey. «I til­legg til å gi deg sta­bi­li­tet, over­fø­rer kjerne­mus­ku­la­tu­ren kraft mel­lom øvre og ned­re del av krop­pen.»

Det­te tre­nings­pro­gram­met styr­ker kjerne­mus­ku­la­tu­ren, øker ut­hol­den­he­ten og gir deg vel­de­fi­ner­te musk­ler, sam­ti­dig som mid­je­må­let krym­per – på bare 15 mi­nut­ter!

ETTER TRE­NING ER KJERNE­MUS­KU­LA­TU­REN MØR – AK­KU­RAT SOM RES­TEN AV KROP­PEN.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.