Få bre­de­re rygg

Hvis du vil se bra ut både for­fra og bak­fra, må du også bru­ke tid på de musk­le­ne du ikke selv ser i spei­let.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV BILL HARTMAN, ser­ti­fi­sert per­son­lig tre­ner

Hvis du vil se bra ut både for­fra og bak­fra, må du også bru­ke tid på de musk­le­ne du ikke selv ser i spei­let.

HEMMELIGHETEN BAK EN STØR­RE, STER­KE­RE RYGG ER Å SLUT­TE å ten­ke på den­ne de­len av krop­pen som en enes­te stor mus­kel. Til for­skjell fra brys­tet, be­står ryg­gen av mer enn bare én stor mus­kel­grup­pe – den har en hel haug. Den­ne de­len av krop­pen, som vi ald­ri ser selv, inne­hol­der fak­tisk et kom­plekst sys­tem av musk­ler – fra de sto­re rygg­musk­le­ne til ro­ta­tor­man­sjet­ten, og til øvre og ned­re tra­pe­s­mus­kel. Hvert om­rå­de av ryg­gen har en hel rek­ke av opp­ga­ver. Det er der­for en V-for­met rygg kom­mer ved å gjø­re van­li­ge rygg­øvel­ser, som chin-ups og ned­trekk. På de nes­te si­de­ne iden­ti­fi­se­rer jeg fem ut­ford­rin­ger for deg som skal for­me ryg­gen – og hvor­dan du lø­ser dem. Bruk rå­de­ne når du tre­ner, og du vil opp­da­ge at rygg­musk­le­ne dine vokser slik du ald­ri før har sett.

FORM RYG­GEN DIN - DU VIL MERKE BE­TY­DE­LIG FOR­SKJELL PÅ HELE OVER­KROP­PEN!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.