Få bi­cep­se­ne du har drømt om!

La­er en ny me­to­de for å for­me ar­me­ne, og strekk skjorte­er­me­ne til briste­punk­tet.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - BY ALWYN COSGROVE, c.s.c.s.*D

La­er en ny me­to­de for å for­me ar­me­ne, og strekk skjorte­er­me­ne til briste­punk­tet.

FØRST EN AD­VAR­SEL: DET­TE PRO­GRAM­MET INNE­HOL­DER IN­GEN BI­CEPS CURLS. Du sy­nes kan­skje det er litt mer­ke­lig, med tan­ke på ka­pit­te­lets tit­tel. Men høyst sann­syn­lig er øvel­se­ne i det­te tre­nings­pro­gramet ak­ku­rat hva du tren­ger for å få stør­re bi­ceps enn noen gang.

Ofte har jeg hørt gut­ta kla­ge over små ar­mer – til tross for at de har gjort en helg haug bi­ceps curls. Men pro­ble­met er ikke bi­cep­sen de­res. Det som hem­mer dem, er svak mus­ku­la­tur i øvre del av ryg­gen og skuld­re­ne, i til­legg til svak kjerne­mus­ku­la­tur. Fak­tisk er det­te år­sa­ken til at nes­ten hvil­ken mus­kel­grup­pe som helst ikke vokser som for­ven­tet. Bruk det­te 3D-tre­nings­pro­gram­met til å styr­ke dine sva­ke punk­ter, og få bi­cep­se­ne du all­tid har drømt om!

OPPSKRIFTEN PÅ STØR­RE MUSK­LER? TREN ALLE DE­LER AV KROP­PEN.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.