Slik tre­ner du triceps

Det­te tre­nings­pro­gram­met set­ter både bi­ceps og triceps i sving, og gir ar­me­ne dine mak­si­malt vo­lum.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV SCOTT QUILL

Det­te tre­nings­pro­gram­met en­ga­sje­rer både bi­ceps og triceps, og gir ar­me­ne dine mak­si­malt vo­lum .

HVIS DU VIL AT AR­ME­NE DINE SKAL BLI MERKBART STØR­RE, må du slut­te å over­se triceps. Viss­te du at triceps tar opp stør­re plass i over­ar­men din enn bi­ceps? Li­ke­vel bru­ker de fles­te menn be­ty­de­lig mer tid på bi­ceps. Det er ikke bra, for triceps hjel­per deg med alle bryst- og skul­de­røvel­ser du gjør. Tar du deg tid til å tre­ne triceps, vil du snart merke at hele over­krop­pen din blir stør­re og ster­ke­re.

Hvor­dan får triceps til å vokse enk­lest mu­lig? Gje­n­inn­før klas­sis­ke øvel­ser, som pushups og øvel­ser for kjerne­mus­ku­la­tu­ren når du tre­ner ar­mer. Sann­syn­lig­vis drop­per du ikke noen av de øvel­se­ne du al­le­re­de gjør, og der­med får du en po­si­tiv ef­fekt på hele krop­pen, sam­ti­dig som ar­me­ne blir stør­re og fyl­di­ge­re.

TRICEPS UTGJØR NES­TEN 60 % AV OVER­AR­MEN DIN, SÅ DET KAN VIRKELIG LØNNE SEG Å GI DEN­NE MUS­KE­LEN LITT EKS­TRA OPP­MERK­SOM­HET.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.