Tøff yoga for tøf­fe menn

Yoga gjor­de Doug Kie­sewet­ter fra den ame­ri­kans­ke spe­sial­styr­ken til en bed­re kri­ger, venn og ekte­mann. I det­te ka­pit­te­let kan du la­ere mer om hva yoga kan gjø­re for deg.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV DOUG KIE­SEWET­TER

Yoga er så mye mer enn tøy­ing. Opp­dag hva yoga kan gjø­re for deg.

JEG BE­GYN­TE MED YOGA I 2011, MENS JEG DEL­TOK i ope­ra­sjon New Dawn i Irak. Jeg og åtte and­re sol­da­ter fra spe­sial­styr­ken var de sis­te ame­ri­kans­ke sol­da­te­ne nord for Bag­dad. Job­ben vår be­sto i å vise ame­ri­kansk støt­te til en su­ve­ren ira­kisk stat. Om­rå­det var re­la­tivt trygt ( i alle fall i for­hold til man­ge and­re krigs­so­ner), og vi had­de en del fri­tid. Der­for be­gyn­te med­sol­da­te­ne mine med yoga. Jeg løf­tet tun­ge ting. Yoga var for py­ser, tenk­te jeg.

Som ser­sjant i spe­sial­styr­ken had­de jeg hatt både snik­skyt­ter- og re­ko­gno­se­rings­opp­drag, og jeg had­de le­det fle­re hund­re menn i kamp. Jeg tok 234 kg i mark­løft, 184 kg i kne­bøy og 143 kg i benk­press. Li­ke­vel – etter min førs­te yoga­time var jeg full­sten­dig ut­kjørt.

Den førs­te ti­men var det nes­ten umu­lig for meg å til­pas­se pus­ten min til de om­vend­te po­si­sjo­ne­ne, og det føl­tes som om jeg had­de oppdaget noen helt nye musk­ler.

Da jeg dro fra Irak, be­gyn­te jeg å tre­ne yoga 90 mi­nut­ter tre gan­ger i uken med Vir­gi­nia Gal­lag­her. Hun er in­struk­tør ved Hot Asa­na, et tre­nings­sen­ter i North Caro­lina. I til­legg tren­te jeg Cros­sFit fire-fem gan­ger i uken.

Jeg pum­pet jern hele ti­den. Nå er jeg fak­tisk 13 kilo let­te­re, men jeg løf­ter like tungt som før. Tak­ket va­ere puste­tek­nik­ke­ne jeg la­erer på yoga­tre­nin­gen, er jeg my­ke­re enn før, og jeg har oppdaget kref­ter jeg ikke viss­te jeg had­de.

Det mor­soms­te er at de fy­sis­ke for­de­le­ne yo­ga­en gir, ho­ved­sa­ke­lig stam­mer fra den men­ta­le tre­nin­gen du gjør på mat­ten.

Som sol­dat trod­de jeg at jeg kun­ne kon­trol­le­re alt rundt meg. Men yo­ga­ens puste­øvel­ser, til­stede­va­er­el­se og men­ta­le tre­ning har la­ert meg å la li­vet ut­fol­de seg na­tur­lig.

Som spe­sial­sol­dat er det vik­tig at jeg tar for­nuf­ti­ge av­gjø­rel­ser un­der press. Yo­ga­ens tenke­sett gjør det let­te­re å be­hol­de roen, for­di jeg vur­de­rer si­tua­sjo­nen på en an­nen måte enn før. På min ar­beids­plass kan det bety for­skjel­len mel­lom liv og død.

Da jeg kom hjem, opp­lev­de kona mi og jeg pro­ble­mer i ek­te­ska­pet, for­di jeg prøv­de å tvin­ge for­hol­det til å fun­ge­re. En etter­mid­dag, mens jeg ut­før­te måne­stil­lin­gen, gikk det opp for meg at jeg var nødt til å ta et skritt til­ba­ke og la for­hol­det ut­vik­le seg i den ret­nin­gen det selv vil­le. Snart had­de vi det mye bed­re sam­men. Dess­uten pres­te­rer jeg bed­re på jobb. Og på tre­ning. Bare spør kona mi – jeg er til og med bed­re i sen­ga.

Jeg ser at sta­dig fle­re av sol­dat­brød­re­ne mine be­gyn­ner å tre­ne yoga. Viss­he­ten om at and­re menn i mitt re­gi­ment også job­ber med for­bi­nel­sen mel­lom hode og kropp, gjør at det fø­les tryg­ge­re å gå inn i far­li­ge si­tua­sjo­ner sam­men med dem.

FORFATTEREN DOUG KIE­SEWET­TER GJØR HOT YOGA 3 DA­GER I UKEN.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.