Snacks for mus­kel­bun­ter

Bli kvitt søt­su­get med snacks som er propp­full av pro­tei­ner!

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV KELSEY CANNON

Bli kvitt søt­su­get med snacks som er propp­full av smak­ful­le pro­tei­ner!

PRO­TEI­NER ER SUPERBENSIN FOR KROP­PEN DIN. De re­pa­re­rer mus­kel­fi­bre­ne når du har trent og sør­ger for rå­ma­te­ria­let som hjel­per musk­le­ne å vokse når du prø­ver å bli stør­re.

I til­legg til å va­ere bra for musk­le­ne, hjel­per pro­tei­ne­ne deg å hol­de eks­tra kilo unna. De er nem­lig sva­ert met­ten­de, og der­med tren­ger du mind­re mat for å føle deg mett.

«Til­set­ter du pro­tei­ner til snack­sen du plei­er å spi­se etter tre­ning, el­ler mel­lom to pro­tein­rike mål­ti­der, gir du musk­le­ne dine mu­lig­het til å vokse kon­ti­nu­er­lig, i til­legg til at du hol­der deg slank», sier Mike Rous­sell, kost­holds­råd­gi­ver for Men’s Health. Rous­sell fore­trek­ker myse­pro­tein­pul­ver, men and­re va­ri­an­ter, som ka­sein, soya el­ler grønn­saks­pro­tei­ner fun­ker like bra. På de nes­te si­de­ne fin­ner du fle­re smak­ful­le alternativer hvis du øns­ker deg en mer pro­tein­rik hver­dag.

DIS­SE LEKRE, PRO­TEIN­RIKE SJOKOLADEKULENE (OPP­SKRIFT PÅ S. 121) ER PER­FEK­TE Å KOSE SEG MED ETTER TRE­NING.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.