Løp for­te­re og leng­re

Dis­se tip­se­ne hjel­per deg å bli en ster­ke­re, slan­ke­re og mer ef­fek­tiv lø­per – sam­ti­dig som du let­te­re unn­går ska­der.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV MIKE DARLING

Følg dis­se tip­se­ne for å bli en bed­re lø­per ­ så unn­går du ska­der.

DA JEG NY­LIG KRYS­SET MÅLLINJEN ETTER Å HA FULLFØRT BOSTON Ma­rat­hon, trod­de ikke mine tid­li­ge­re kol­le­ga­er sine egne øyne. Da jeg bod­de i Pitts­burg var jeg ikke ak­ku­rat kjent for å va­ere at­le­tisk. Men det­te var mitt tred­je ma­ra­ton, og nå ser jeg på meg selv som en ekte idretts­mann. Jeg er i mitt ess når jeg lø­per over New Yorks RFK Brid­ge og får fer­ten av en me­dal­je.

Når sant skal sies, var over­gan­gen fra øl­løp til ma­ra­ton­løp alt an­net enn en­kel. Jeg har blant an­net hatt von­de kna­er og en krang­le­te akil­les, ho­ved­sa­ke­lig for­di jeg ikke had­de kunn­skap nok om lø­ping. «De fles­te aner ikke hvor mye lø­ping sli­ter på krop­pen», sier Kel­ly Star­rett, fy­sio­te­ra­peut og for­fat­ter av bo­ken «Re­ady to Run». Bruk tre­nings­pla­nen på de nes­te si­de­ne til å for­be­re­de både deg selv og krop­pen din, slik at du unn­går ska­der. Se på den som star­ten på et løp der må­let er å kom­me i su­per­form!

MER ENN 25 PRO­SENT AV NYE LØPERE PÅDRAR SEG SKA­DER. FØLG VÅR PLAN, SÅ UNN­GÅR DU Å BLI ÉN AV DEM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.