Bruk vek­ter

Loa­ded car­ries (ba­e­ring av last) gjør krop­pen både ster­ke­re og stram­me­re – så hvor­for set­ter du ikke bare i gang?

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV LOU SCHULER

Gjør loa­ded car­ries (lba­e­ring med last) for å få ster­ke­re og stram­me­re kropp.

DAN JOHN OPPDAGET «LOA­DED CAR­RIES» HELT TILFELDIG. Året var 2001, og tre­ne­ren var syke­meldt på grunn av en ska­de. Han had­de et sterkt øns­ke om å opp­rett­hol­de en viss grad av tre­ning, og gjor­de der­for far­mers walks. Da han ble frisk igjen, oppdaget han noe mor­somt: «Jeg både pres­ter­te bed­re, og så bed­re ut.»

Snart både løf­tet og kas­tet John bed­re enn han had­de klart si­den glans­da­ge­ne på uni­ver­si­te­tet. Loa­ded car­ries var opp­fun­net, og John gjor­de snart øvel­sen po­pu­la­er i fit­ness­ver­de­nen.

Dis­se øvel­se­ne gir kjerne­mus­ku­la­tu­ren en real ut­ford­ring, i føl­ge Ph.D. Stuart McGill ved Uni­ver­sity of Wa­ter­loo. Sterk og stram kjerne­usku­la­tur gir ar­mer og bein bed­re støt­te,

Dis­se øvel­se­ne gir kjerne­mus­ku­la­tu­ren en real ut­ford­ring.

slik at du lø­per for­te­re, kas­ter leng­re og løf­ter tyng­re. Øvel­se­ne er dess­uten supre for rygg­mus­ku­la­tu­ren og sta­bi­li­te­ten i skuld­re­ne.

For­de­le­ne er hel­ler ikke be­gren­set til en­kel­te mus­kel­grup­per. «Den­ne øvel­sen gir deg stør­re ar­beids­ka­pa­si­tet», sier John. Der­med kan du tre­ne len­ger og mer ef­fek­tivt. Det er man­ge må­ter å øke ka­pa­si­te­ten på, men du fin­ner in­gen me­to­der som er tryg­ge­re enn den­ne. «Det er fryk­te­lig vans­ke­lig å ska­de seg når man bare går rundt», ut­dy­per han.

Du kan gjø­re øvel­sen når som helst un­der tre­nings­øk­ten, men det er fint å gjø­re den mot slut­ten, når du er sli­ten og kan­skje har litt dår­li­ge­re ba­lan­se og ko­or­di­na­sjon. Uan­sett når du vel­ger å gjø­re den, kan jeg love deg at de er verdt det!

GJØR LOA­DED CAR­RIES - DA FÅR DU EN STER­KE­RE KROPP SOM ER FLINKERE TIL ALT DU BER DEN OM Å GJØ­RE.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.