Tar du vår 31-da­gers ut­ford­ring?

Sett av 15­60 mi­nut­ter hver dag de nes­te fire uke­ne, og gjør dis­se øvel­se­ne dag­lig. Full­fø­rer du, kan vi love deg den musku­lø­se krop­pen du all­tid har drømt om – på bare én må­ned!

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV ERIN BERESINI

Slik får du drømme­krop­pen på bare én må­ned!

NÅR DU GJØR DE SAM­ME ØVEL­SE­NE DAG UT OG DAG INN, ER DET LETT Å be­gyn­ne å kje­de seg. Dra deg selv vekk fra kne­bøy­ap­pa­ra­tet og prøv noe nytt! Da vil fram­skrit­te­ne kom­me mye ras­ke­re. Dis­se ak­ti­vi­te­te­ne kan du gjø­re nes­ten hvor som helst – der­med har du in­gen unn­skyld­ning for å la va­ere! Prøv å tre­ne uten­dørs når du har mu­lig­he­ten: Stu­di­er vi­ser at man ofte bren­ner fle­re ka­lo­ri­er på tre­ning uten­dørs, og dess­uten blir man som re­gel i bed­re humør. Og hva er bed­re enn å nyte en sol­fylt dag – selv når det er litt kjøl­lig? Sett av 15-60 mi­nut­ter hver dag de nes­te fire uke­ne, slik at du kan gjø­re dis­se øvel­se­ne dag­lig. De er ut­vik­let av noen av USAs frems­te fit­ness­eks­per­ter!

PÅ BARE 1 MÅ­NED, KAN DU NÅ DET UL­TI­MATE FITNESSMÅLET: EN STERK OG VELFORMET KROPP.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.