Øvel­ser som hol­der deg skade­fri

Bruk dis­se helt nye øvel­se­ne til å for­me krop­pen du all­tid har øns­ket deg ­ uten ska­der!

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV ALWYN COSGROVE, c.s.c.s.*D

Bruk helt nye øvel­ser til å for­me den krop­pen du all­tid har øns­ket deg.

GJØR SELV­BE­GREN­SEN­DE ØVEL­SER! ØVEL­SER SOM nes­ten er umu­lig å ut­fø­re hvis du gjør dem feil, kan hjel­pe deg å re­du­se­re skade­ri­si­ko­en be­trak­te­lig – sam­ti­dig som du ut­ford­rer musk­le­ne dine mak­si­malt, og der­med får størst mu­lig utbytte av hvert enes­te sett.

Det var per­son­lig tre­ner Gray Cook som først for­tal­te meg om dis­se øvel­se­ne. Han bru­ker sine egne ana­ly­ser av men­nes­kets be­ve­gel­ses­møns­ter til å la­ere kun­de­ne sine å job­be rik­tig, slik at de unn­går ska­der. Nå vi­dere­fø­rer jeg hans kon­sept ved mitt eget tre­nings­sen­ter, Re­sults Fit­ness, i San­ta Cla­ri­ta, Ca­li­for­nia. Der­med kan jeg hjel­pe kun­de­ne mine å bli ster­ke­re raskt, sam­ti­dig som de kvit­ter seg med over­flø­dig fett.

I det­te ka­pit­te­let fin­ner du seks selv­be­gren­sen­de øvel­ser du bør flet­te inn i det nye tre­nings­pro­gram­met ditt.

BESKYTT KROP­PEN VED Å GJØ­RE ØVEL­SER MED INNEBYGD AUTOKORREKTUR.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.