Ba­k­over­lent ned­trekk

2-3 SETT PÅ 10-12 REPETISJONER

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Sett deg ved et ka­bel­trekk el­ler et ned­trekk. Ta un­der­hånds­grep med hen­de­ne i halv­an­nen skul­der­bred­des av­stand. Len deg ca 30 gra­der bak­over, og dra stan­gen ned i høy­de med ned­re del av bryst­bei­net. Pass på å trek­ke skul­der­bla­de­ne ned­over og bak­over, sam­ti­dig som du job­ber med ar­me­ne. Gå til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon i en gli­den­de, kon­trol­lert be­ve­gel­se.

UTBYTTE: Krop­pens vin­kel re­du­se­rer pres­set på ro­ta­tor­man­sjet­ten og gjør skul­der­led­det mer sta­bilt. Sam­ti­dig ak­ti­vi­se­res rygg­mus­ku­la­tu­ren ofte i stør­re grad.

ALTERNATIVER:

Ned­trekk med un­der­hånds­grep

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.