Lig­gen­de ut­over­rota­sjon

2 -3 SETT PÅ 12-15 REPETISJONER TIL HVER SIDE

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Hold en ma­nu­al i høy­re hånd, og legg deg på ven­st­re side med et sam­men­rul­let hånd­kle un­der høy­re al­bue. Bøy ven­st­re arm, og hvil ho­det i ven­st­re hånd. Bøy høy­re al­bue slik at den dan­ner en 90 gra­ders vin­kel, og hold ma­nua­len foran ma­gen din. Ikke bøy hånd­led­det. Hold høy­re over­arm ned langs si­den mens du vrir høy­re un­der­arm slik at du løf­ter ma­nua­len høy­ere enn krop­pen. Gå så lang­somt til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon.

UTBYTTE: Når du lig­ger på si­den, ak­ti­ve­res ro­ta­tor­man­sjet­ten på skul­de­rens bak­side. Ro­ta­tor­man­sjet­ten be­står av fire musk­ler som hjel­per til å hol­de skul­de­ren på plass når du er i ak­ti­vi­tet. Øvel­sen fore­byg­ger også luk­sa­sjon og sene­be­ten­nel­se i om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.