Legg grunn­la­get

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

Si­de­steg med mini­band

Det­te er den ul­ti­mate øvel­sen for å styr­ke hof­te­ne: Trae et mini­band rundt bei­na, rett un­der knaer­ne. Hold over­krop­pen i ro og ta små steg til høy­re i ca 6 me­ter. Ta de­ret­ter små steg til ven­st­re i ca 6 me­ter. Det­te er ett sett. Gjør tre sett.

Tyr­kisk ge­tup

Den­ne be­ve­gel­sen gjør deg smi­dig i en fei, og styr­ker musku­la­tu­ren fra topp til tå – sa­er­lig kjerne­mus­ku­la­tu­ren. Sterk kjerne­mus­ku­la­tur gjør deg i stand til å løpe med stør­re kon­troll og sta­bi­li­tet. På side 61 har vi be­skre­vet hvor­dan du ut­fø­rer øvel­sen. Gjør fem repiti­sjo­ner til hver side.

Begynn ro­lig med å gå de førs­te to uke­ne. Legg dis­se øvel­se­ne inn i tre­nings­pro­gram­met ditt 3 da­ger i uken, de­ret­ter to da­ger i uken.

Om­vendt ut­fall med ma­nu­al

Slik får du spen­sti­ge steg: Hold en ma­nu­al i høy­re hånd. Sett høy­re bein et skritt til­ba­ke, og gjør et om­vendt ut­fall, sam­ti­dig som du svin­ger vek­ten ut foran deg. Reis deg opp med eks­plo­siv kraft. 10 repetisjoner til hver side er ett sett. Gjør tre sett.

Lig­gen­de bein­strekk med strikk

Den­ne øvel­sen gir ster­ke bein! Legg deg på ryg­gen, og bøy hof­ter og kna­er 90 gra­der. Legg et mini­bånd rundt føt­te­ne. Rett ut høy­re bein. Bøy bei­net igjen, og gjen­ta øvel­sen med ven­st­re bein. 10 repetisjoner per bein er ett sett. Gjør tre sett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.