Begynn å løpe

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

De førs­te løpe­tu­re­ne er vik­ti­ge. La­er deg gode tek­nik­ker , så be­skyt­ter du krop­pen mot ska­de, sam­ti­dig som du vil merke ras­ke­re fram­skritt.

Ikke ta for lan­ge steg

«Prøv å ha kort steg­leng­de og høy steg­fre­kvens», sier tid­li­ge­re løpe­tre­ner ved Dart­mouth Col­le­ge, Mark Coo­gan. I dag tre­ner han pro­fe­sjo­nel­le løpere for New Balance Boston. Den­ne tek­nik­ken for­hind­rer over­be­last­ning av haele­ne, og hvis du er en stor mann, re­du­se­rer du dess­uten be­last­nin­gen på kors­ryg­gen. «Det er spe­si­elt vik­tig når du lø­per i ned­over­bak­ke», leg­ger han til. «Da er det nem­lig lett å over­be­las­te kna­er og for­si­de lår, spe­si­elt hvis du er en iv­rig ny­be­gyn­ner.»

Slapp av litt, da!

Unn­gå å be­ve­ge deg som Fran­ken­steins mons­ter. «Jeg plei­er å be folk om å late som om de hol­der et egg i hver hånd. Du vil ikke klem­me så hardt at eg­get knu­ser.» Jo mer av­slap­pet du er, desto let­te­re er det å unn­gå stram mus­ku­la­tur i nak­ken, skuld­re­ne og øvre del av ryg­gen.

Va­er ef­fek­tiv

Ny­be­gyn­ne­re har en tendens til å svin­ge ar­me­ne si­de­lengs over krop­pen når de lø­per fort», sier dok­tor Metzl. Den­ne be­ve­gel­sen er bort­kas­tet ener­gi, for den gir deg in­gen fram­drift. La ar­me­ne svin­ge na­tur­lig fram og til­ba­ke. Be­ve­gel­sen bør va­ere en per­fekt mot­vekt til bei­na dine, og hjel­pe deg for­over.

Mas­sa­sje­rul­le

Rull alt. Sett en stoppe­klok­ke på ti mi­nut­ter, og rull fram og til­ba­ke over så sto­re de­ler av krop­pen som mu­lig - se­tet, lå­re­ne, leg­ge­ne. Bruk om­trent 30 se­kun­der på hver mus­kel­grup­pe. «Når du kjen­ner at det gjør vondt, klem­mer du en lacrosse­ball mot det ømme punk­tet», sier Star­rett. Legg bal­len mot den ømme mus­ke­len, pust dypt, slapp av, og kna om­rå­det med bal­len. Rull de­ret­ter om­rå­det sak­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.