For­be­red musk­le­ne

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

For­be­red krop­pen ved å løse opp musku­la­tu­ren og be­gren­se na­e­rings­inn­ta­ket. Gå gjen­nom punk­te­ne på den­ne si­den før du be­gir deg ut på as­fal­ten.

Strekk hof­te­ne

Still deg foran en vegg, og gjør et ut­fall med ven­st­re kne. Sett høy­re kne i gul­vet inn­til veg­gen bak deg, og legg leg­gen opp langs veg­gen. Nå bør det strek­ke i høy­re hof­te og lår. Bytt bein, og gjen­ta. Den­ne enkle øvel­sen åp­ner hof­te­ne og fore­byg­ger smer­ter i kna­er, rygg og hof­ter, sier Star­rett. Tøy beg­ge bei­na i ett mi­nutt før og etter en løpe­tur.

Tøy leg­ge­ne

Fore­bygg be­ten­nel­se i akil­les­se­nen og bein­hinne­be­ten­nel­se med den­ne øvel­sen: Stå på tå­bal­le­ne på en step (du kan støt­te deg i en vegg for å hol­de ba­lan­sen) Skyv deg opp på tå og tell lang­somt til ti. Senk de­ret­ter haele­ne så langt ned du kla­rer. Skyv deg opp igjen. Fem­ten sli­ke repetisjoner er ett sett. Gjør tre sett etter hver løpe­tur.

Ikke over­spis!

Hold deg unna pas­ta­en! Ny­be­gyn­ne­re spi­ser ofte alt for mye for­di de ikke vet at en løpe­tur på 5 km ikke for­bren­ner mer enn rundt 400 ka­lo­ri­er, om­trent det sam­me som to energi­ba­rer. «Et nor­malt kost­hold gir deg den ener­gi­en du tren­ger fram til du be­gyn­ner å løpe dis­tan­ser som til­sva­rer halv­ma­ra­ton», sier dok­tor Metzl.

Hyd­rer krop­pen grad­vis

«Mot­stå tran­gen til å ba­el­me vann før du lø­per. Du skal ikke føle at du pug­ger til ek­sa­men», sier kost­holds­vei­le­der og spal­tist for «Run­ner’s World», Pame­la Nise­vich Be­de. «Det er bed­re å drik­ke når du føler deg tørst», sier hun. Skal du løpe i mind­re enn en time og det ikke er spe­si­elt varmt ute, tren­ger du strengt tatt ikke å ha med deg vann. Det hol­der len­ge med det van­net som al­le­re­de fin­nes i krop­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.