Løp for­te­re

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

Når du har et so­lid grunn­lag og en plan om å bli sterk uten å ska­de deg, er du klar til å kjen­ne as­fal­ten un­der løpe­sko­ene. Bare husk å føl­ge dis­se reg­le­ne:

Øk dis­tan­sen lang­somt

En brå dis­tanse­øk­ning på mer enn 30 % over en tou­kers pe­rio­de, øker skade­ri­si­ko­en be­trak­te­lig for en ny­be­gyn­ner. I alle fall i føl­ge en stu­die pub­li­sert i Jour­nal of Ort­ho­paedic & Sports Phy­si­cal The­ra­py i 2014. Sli­ke ska­der kan unn­gås hvis du gir krop­pen nok tid til å til­pas­se seg: Ikke øk dis­tan­sen med mer enn 10% i uken.

Bakke­løp

«Hvis du tre­ner i bak­ke én gang i uken, vil du snart bli en ut­hol­den­de lø­per», sier Coo­gan. Han an­be­fal­ler å be­gyn­ne pent - finn en bak­ke på minst 150 me­ter, og løp raskt til top­pen. «Prøv å løpe opp bak­ken fem gan­ger den førs­te uken, og et par gan­ger mer for hver uke. Etter hvert fin­ner du en brat­te­re, leng­re bak­ke.»

Bli god på å løpe fort

Sett opp tem­po­et. Hur­tig­hets­tre­ning kan hjel­pe deg å bren­ne fle­re ka­lo­ri­er, og gjø­re deg ras­ke­re uten at du be­hø­ver å hive etter pus­ten. Coo­gan an­be­fa­ler in­ter­val­ler. Midt i, el­ler mot slut­ten av en van­lig økt, øker du tem­po­et til sprint i 100 me­ter, før du lø­per van­lig igjen. Hvis du lø­per 8-10 sli­ke in­ter­val­ler an­nen­hver dag i to uker, vil du snart merke at du lø­per ras­ke­re.

Løp sam­men med en venn

Det er mer sann­syn­lig at du fort­set­ter å løpe hvis du har en tre­nings­ka­me­rat. Hvis in­gen av ven­ne­ne dine li­ker å løpe, kan du fin­ne en løpe­klubb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.