FÅ BED­RE TEK­NIKK

Føl­ger du dis­se tip­se­ne får du mak­si­malt utbytte av loa­ded car­ries.

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

Trekk skuld­re­ne sam­men

Uan­sett om du ba­erer vek­ten over ho­det, langs si­den el­ler et an­net sted, bør du en­ga­sje­re skul­der­mus­ku­la­tu­ren mest mu­lig for å opp­nå mak­si­mal sta­bi­li­tet i skul­der­led­det.

Rett ryg­gen

Tenk på øvel­sen som en stå­en­de plan­ke: Kors­ryg­gen og hof­ten skal hol­des på en rett lin­je un­der hele øvel­sen.

Klem rundt vek­ten

Et hardt grep øker spen­nin­gen i kjerne­mus­ku­la­tu­ren.

Ta små skritt

Kor­te skritt – ha føt­te­ne mak­si­malt 30 cm fra hver­and­re – gjør krop­pen mer sta­bil.

Hold ha­ken mot brys­tet

Ikke strekk nak­ken! Pass på at øre­ne er rett over skuld­re­ne og hof­te­ne. Da hol­der du ryg­gen rett og unn­går ska­der.

Hold bryst­kas­sen flat

Hvis bryst­kas­sen ut­vi­des for mye, på­fø­res ryg­gen unød­ven­dig be­last­ning. Pust inn gjen­nom ne­sen og hardt ut gjen­nom mun­nen. Da sen­ker du bryst­kas­sen, sam­ti­dig som du en­ga­sje­rer kjerne­mus­ku­la­tu­ren.

Løft tungt!

Den­ne øvel­sen er selv­be­gren­sen­de. Det be­tyr at hvis du kla­rer å løf­te en vekt over den an­be­fal­te dis­tan­sen, kan du trygt bru­ke den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.