SLIK SKAL DU BA­ERE

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

«Det er fire må­ter å ba­ere på ­ hver av dem ut­ford­rer krop­pen på for­skjel­li­ge måte», sier tre­nings­psy­ko­log og kon­kur­re­ren­de vekt­løf­ter Ph.D. Pat Da­vid­son. Prøv alle syv me­to­de­ne un­der. Gjør én av dem hver gang du tre­ner, så er du sik­ke rpå at du har prøvd alle ka­te­go­ri­er etter fire tre­nings­øk­ter.

1/ MEL­LOM KNAER­NE

Hol­der du en tung bør mel­lom knaer­ne, må sete­musk­le­ne dine job­be hardt.

An­de-gan­ge

Hold en kett­le­bell i hver hånd, mel­lom bei­na dine. Du kan også hol­de i én ende av en ma­nu­al og la den hen­ge mel­lom bei­na i kne­høy­de.

2/ PÅ HVER SIN SIDE

Den­ne øvel­sen er ufat­te­lig ef­fek­tiv, for­di du kan bru­ke så tun­ge vek­ter.

Bon­de-gan­ge

Hold en ma­nu­al, en kett­le­bell, el­ler en vekt­stang hardt i hver hånd. (Løf­ter du tyng­re enn 90 kg, bør du bru­ke en trap bar med vekt­pla­ter.)

Kof­fert­løft

Hold en vekt – en ma­nu­al, en kett­le­bell, el­ler en kof­fert – i én hånd. Gå an­be­falt dis­tan­se, og gjen­ta øvel­sen med vek­ten i mot­satt hånd.

3/ FORAN

Den­ne va­ria­sjo­nen er spe­si­elt ef­fek­tiv på for­si­de lår og bi­ceps.

Zer­cher-gan­ge

Hold en vekt­stang med vek­ter inn­til brys­tet med al­bue­kro­ken. Stram kjerne­mus­ku­la­tu­ren, og hold ryg­gen rett.

Bjørne­klem

Hold ar­me­ne rundt en sand­sekk, en vekt­pla­te el­ler en stor stein. El­ler hold en ma­nu­al på sam­me måte som når du skal gjø­re en gob­let squat.

4/ OVER HO­DET

Når du hol­der vek­ten over ho­det, en­ga­sje­rer du kjerne­musk­le­ne og gjør skuld­re­ne mer sta­bi­le.

Hode­løft-gan­ge

Hold én el­ler to ma­nua­ler el­ler kett­le­bells (evt. sand­sekk, vekt­stang, el­ler en til­lits­full kja­eres­te) rett over skuld­re­ne.

Bånn­ski!

Hold en kett­le­bell opp ned. Over­ar­men skal hol­des pa­ral­lellt med gul­vet, og al­bu­en skal bøyes 90 gra­der. Klem hardt rundt hånd­ta­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.