Bon­dens gan­ge med én arm

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

HVA GJØR ØVEL­SEN SELV­BE­GREN­SEN­DE?

Ut­ford­rin­gen er at du må hol­de krop­pen helt rett for å gjø­re den­ne øvel­sen. Hvis kjerne­mus­ku­la­tu­ren blir sli­ten, vil du be­gyn­ne å le­ne deg mot den si­den der du hol­der ma­nua­len, og det vil gi ube­hag i rygg­ra­den. Hvis hån­den din blir sli­ten, vil du mis­te ma­nua­len.

SLIK GJØR DU: Hold en tung ma­nu­al i den ene hån­den. La beg­ge ar­mer hen­ge ned langs si­den. Stram kjerne­mus­ku­la­tu­ren og hold over­krop­pen rett un­der øvel­sen. Gå for­over, så langt du kla­rer før du blir tvun­get til å slip­pe vek­ten. Hold vek­ten i mot­satt hånd og gjen­ta øvel­sen. Hvis du kla­rer å gå i mer enn 60 se­kun­der, bør du bytte til en tyng­re ma­nu­al.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.