7 GRUNNER TIL AT ALLE MENN BØR TRE­NE YOGA

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Vi­ten­ska­pen be­kref­ter at den eld­gam­le treings­for­men gjør godt for ho­det, krop­pen og hjer­tet.

MER STYR­KE

I en stu­die ut­ført av Co­lo­ra­do Sta­te Uni­ver­sity kun­ne en en gruppe stu­den­ter som tren­te yoga i åtte uker løf­te 13 % tyng­re i mark­løft enn tid­li­ge­re.

BED­RE UTHOLDENHET

Folk som tren­te yoga i 12 uker, for­bed­ret sitt mak­si­ma­le ok­sy­gen­opp­tak, VO2 max, med 5 % mer enn folk som ikke tren­te yoga, i føl­ge en ki­ne­sisk stu­die.

MIND­RE SMER­TE

Fors­ke­re i In­dia oppdaget at men­nes­ker med kors­rygg­smer­ter som tok et 4­ukers yoga­kurs (og tren­te hjem­me) opp­lev­de nes­ten 20 % mind­re smer­te enn per­soner med sam­me type rygg­pro­ble­mer som gjor­de mer tra­di­sjo­nel­le øvel­ser.

BED­RE HUMØR

Etter bare 10 da­ger med yoga­tre­ning ble angst­ og de­pre­sjons­pro­ble­ma­tikk mye mind­re hos folk med ster­ke hu­mør­sving­nin­ger, sier ita­li­ens­ke fors­ke­re.

LA­VE­RE BLODTRYKK

Folk med høyt blodtrykk som be­gyn­te å tre­ne yoga og spi­se sunt i 12 uker, sen­ket blod­tryk­ket mer enn kon­troll­grup­pen som ikke tren­te yoga, kon­klu­de­rer in­dis­ke fors­ke­re.

DYPERE SØVN

Fors­ke­re ved New York City’s Mount Si­nai Ho­s­pi­tal oppdaget at eld­re men­nes­ker som tren­te yoga tre gan­ger i uken, sov len­ger og had­de bed­re søvn­kva­li­tet.

BED­RE IMMUNFORSVAR

Forsk­ning fra Korea vi­ser at folk som prak­ti­se­rer yoga har et la­ve­re nivå av stress­hor­mo­ner og bed­re immunforsvar.

Forsk­ning vi­ser at yoga kan hjel­pe deg å sove bed­re og len­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.