Form rygg og kjerne­musk­ler

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Yd­my­ket: Det var slik Julian Alcaraz føl­te seg førs­te gang han tren­te Cros­sFit. Alcaraz var tre­ner ved en fit­ness boot-camp med mi­li­ta­er di­si­plin i Los An­ge­les da han så Cros­sFit Ga­mes live i 2011. Han ble in­spi­rert av at­le­te­ne som gikk arm­gang, svøm­te i ha­vet og gikk på hen­de­ne. Becca Voigt kom på tred­je plass, og Alcaraz opp­søk­te tre­nings­sen­te­ret hen­nes. Hans førs­te dag­li­ge tre­nings­pro­gram inne­holdt kne­bøy med vekt­stang over ho­det. «Selv om jeg var sterk, var jeg ikke smi­dig nok til å gjø­re den­ne øvel­sen», sier han. Men raskt la­er­te han at Cros­sFit kan etab­le­re et grunn­lag for funk­sjo­nell be­ve­gel­se. Alcaraz tren­te dag­lig, og på bare tre år klar­te han å kva­li­fi­se­re seg til Cros­sFit Ga­mes 2015. I dag er han in­struk­tør ved Cros­sFit Trai­ning Yard i North Hol­ly­wood, Ca­li­for­nia. Hver dag blir han in­spi­rert av fram­gan­gen han ser hos ele­ve­ne sine. En av fa­vo­ritt­ele­ve­ne hans er en beste­mor i 60-åre­ne. Hun har la­ert ham hvor vik­tig det er å va­ere tål­mo­dig for å opp­nå re­sul­ta­ter. «Alt som skal til, er vil­je til å la­ere, og et øns­ke om å bli ster­ke­re,» sier han.

«Cros­sFit kan vir­ke skrem­men­de, men det hand­ler egent­lig ikke om an­net enn å tre­ne mer og mer ef­fek­tivt, dag for dag.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.