Vei­en til lyk­ke

Det er ikke all­tid lett å pleie seg selv, men å lyt­te til seg selv er et av de vik­tigs­te as­pek­te­ne ved mind­ful­ness. Her føl­ger 10 spørs­mål du kan stil­le deg selv for å bli et lyk­ke­li­ge­re og mer li­den­ska­pe­lig jeg.

Mindfulness - Veien til lykke - - Innhold - EDEN CLARK OG JOHN GER­MAIN LETO

Åle­ve drømme­li­vet sitt hand­ler om mer enn å krys­se av sa­ker og ting på bucket­lis­ten. Det hand­ler om å ut­vik­le selv­til­li­ten du tren­ger for vir­ke­lig å lyt­te til deg selv og være klok nok til å føl­ge hjer­tets råd. Så hva er dine vir­ke­li­ge mål i li­vet? Er du som de fles­te and­re, vet du det ikke sik­kert. Da bør du set­te av litt tid til å ten­ke på det.

Prøv å be­trak­te li­vet ditt som en rei­se som er mye stør­re og har et be­ty­de­li­ge­re kla­re­re mål enn du frem til nå har kun­net fore­stil­le deg. For å star­te på rei­sen mot lyk­ke er det vik­tig at du stil­ler de rik­ti­ge spørs­må­le­ne. For å fin­ne rik­tig ret­ning, kan du star­te med dis­se, ut­ar­bei­det av Eden Clark og John Ger­main Leto.

1. Er jeg lyk­ke­lig?

Det er et en­kelt spørs­mål og selve grunn­la­get for til­væ­rel­sen. Finn en stil­le stund, stopp opp og spør deg selv: Er jeg lyk­ke­lig? Vær opp­merk­som på even­tu­el­le fy­sis­ke for­nem­mel­ser som kan duk­ke opp. Fø­les det som om krop­pen ut­vi­der seg, el­ler trek­ker seg sam­men? Kjen­nes det ut som om du har en hard knu­te i ma­gen? Kjen­nes hjer­tet lett og åpent? Å leve et mer me­nings­fullt liv er et spørs­mål om fø­lel­ser, og ikke om tanke­kon­struk­sjon. Fø­lel­se­ne dine er en god prøve­stein, og det sam­me er den fy­sis­ke krop­pen din. Så når du spør deg selv om du er lyk­ke­lig, for­søk å kjen­ne etter in­ne i deg selv for å få sva­ret. Det fin­nes der.

2. Hvor ofte gir jeg meg selv still­het?

Det hand­ler ikke om å ta en ukes fe­rie, men noen få mi­nut­ter med ufor­styr­ret egentid. Å leve mer sjel­fullt hand­ler om å roe ned og ut­vik­le be­visst­het om nuet. Vi le­ver liv­e­ne våre i et for­ry­ken­de tem­po som dri­ver oss, el­ler sna­re­re slen­ger oss, frem­over. Ofte er det ikke før vi mø­ter veg­gen el­ler hav­ner i en krise­si­tua­sjon at vi tvin­ges til å stop­pe opp, pus­te dypt og re­flek­te­re over hel­he­ten.

3. Når har jeg kjent meg mest le­ven­de og lyk­ke­lig?

Tenk til­l­ba­ke på et øye­blikk i li­vet ditt der du har kjent deg mest lyk­ke­lig og le­ven­de. Hva gjor­de du som fikk deg til å føle deg slik? Var det en fø­lel­se av fri­het, even­tyr el­ler le­der­skap? El­ler føl­te du deg kan­skje til hjelp for and­re? Uan­sett hvil­ken fø­lel­se det var, er den en lede­tråd til hva som får sje­len din til å ly­se.

4. Sto­ler jeg på min ind­re vei­led­ning?

Mu­lig­he­ten til å stil­le egne spørs­mål og få egne svar, uten kri­tikk fra and­re, står sen­tralt i et­hvert sjel­fullt liv. Det hand­ler om å fin­ne din ind­re vis­dom og sto­le på bud­ska­pet. Den enes­te må­ten å gjø­re det på er å for­dy­pe re­la­sjo­nen til deg selv, fri fra fil­ter og tvil, og fri fra and­res ide­er og for­vent­nin­ger. Dis­se fil­tre­ne byg­ges opp over tid og kan kom­me i vei­en for ev­nen din til å ta be­slut­nin­ger som er i tråd med ditt bes­te.

5. Kan jeg la for­ti­den gå?

Alt­for ofte tar vi av­gjø­rel­ser ba­sert på ne­ga­ti­ve er­fa­rin­ger som vi for­sø­ker å unn­gå at skal skje igjen. For å kun­ne gjø­re det skjer­mer vi oss også ofte fra nye opp­le­vel­ser, even­tyr og til og med men­nes­ker. Til syv­en­de og sist lig­ger det fri­het i å til­gi, slip­pe taket i for­ti­den og over­vin­ne smer­te i ste­det for å gjen­opp­le­ve gam­le trau­mer el­ler urett­fer­dig­het. Kon­sen­trer deg hel­ler om hva og hvor du vil.

Mu­lig­he­ten til å stil­le egne spørs­mål og få egne svar, uten kri­tikk fra and­re, står i sen­trum for et sjel­fullt liv.

6. For­ven­ter jeg meg all­tid et visst re­sul­tat?

Du kan ikke fyl­le en kopp som al­le­re­de er full. Det be­tyr at du ikke kan nær­me deg en ny si­tua­sjon, en ny re­la­sjon el­ler en ny jobb med det du tror du vet vil skje. Når du gjør det, åp­ner du ikke for det uven­te­de, det fan­tas­tis­ke el­ler til med det mi­ra­ku­lø­se. Prøv å gå ut fra at du kan­skje ikke vet. Det gir deg mu­lig­he­ten til å være åpen for at noe el­ler noen er an­ner­le­des enn det du har opp­levd før. Når du mø­ter li­vet på den­ne åpne må­ten, lar du dess­uten uni­ver­set kon­spi­re­re på dine veg­ne. Så gi slipp på alle for­vent­nin­ger. Uni­ver­set kom­mer all­tid til å drøm­me stør­re drøm­mer enn det du gjør.

7. Hvil­ke er de størs­te så­re­ne jeg har le­get?

Tenk på de stun­de­ne i li­vet da du har møtt dine størs­te prø­vel­ser. De er­fa­rin­ge­ne er også fan­tas­tis­ke ga­ver, uan­sett hvor dyp smer­ten var. De gir deg lede­trå­der til hva det er me­nin­gen at du skal lære i li­vet og hvor­dan du kan dele med and­re hva du har lært av å gå gjen­nom det du har gjort. De er både din styr­ke og ditt po­ten­si­al.

8. Føl­ger jeg hjer­tet mitt, el­ler lyt­ter jeg til hjer­nen?

Hjer­tet ly­ver ald­ri, men det gjør hjer­nen. Vi kan over­ana­ly­se­re, tvi­le, og ra­sjo­na­li­se­re nes­ten alt, si­den hjer­nen els­ker sta­bi­li­tet og steg­vise pro­ses­ser. Men hjer­tet er ikke-lin­jært og san­se­lig. Så mens hjer­nen kan få deg til å tro at det er best ikke å ta sjan­ser og unn­gå å gjen­opp­le­ve gam­mel smer­te, er det hjer­tet som kjen­ner vei­en til lyk­ke.

9. Ser jeg at li­vet byr på over­flod?

Vi læ­rer oss at ver­den er full av ”ikke nok”, mens uni­ver­set egent­lig byr på over­flod i alle for­mer. Se på hva du leg­ger vekt på. Plei­er du å kla­ge over det du ikke fikk, i ste­det for å kla­ge over det du fikk? Over­flo­den kom­mer når du inn­ser at du kan få det du be­hø­ver – hver dag.

10. Tror jeg at jeg kan ska­pe det li­vet jeg vil?

Dine tan­ker, hand­lin­ger og fø­lel­ser av­gjør hvor­dan li­vet ditt ser ut. Om du ikke tror at det er du som har den mak­ten, lar du i ste­det and­re be­stem­me over ditt liv og din lyk­ke. Og over­la­ter du den mak­ten til and­re, be­gren­ser du mu­lig­he­te­ne dine. Du skal vite at gjen­nom å lyt­te til hjer­tet og din ind­re stem­me, kan du vir­ke­lig ska­pe – og leve – det li­vet du vil. Alt er mu­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.