Bad bort stress

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 3 -

Gjen­nom år­hund­rer har man­ge kul­tu­rer be­nyt­tet ren­sen­de bad for både kropp og sjel. Ri­tu­el­le bad var en del av sam­hol­det i det an­tik­ke Ro­ma, Hel­las, Midt­østen og Ja­pan, og man vas­ket seg før man tråd­te inn i et tem­pel el­ler et an­net ån­de­lig sted.

Det er ikke alt som har for­and­ret seg så mye. Det er van­lig at mus­li­mer vas­ker seg før bønn, ka­to­lik­ker vas­ker hen­de­ne i vigs­let vann før de går inn i kir­ken og ame­ri­kans­ke ur­folk tar damp­bad for ren­sel­se og bønn. Forsk­ning vi­ser at også mer se­ku­læ­re per­soner kob­ler sam­men fy­sisk og mo­ralsk ren­sel­se og tror at vi kan ”vas­ke bort” tvil, frykt og sorg, for der­et­ter å få en ny start som ”ren­se­de”.

An­tik­kens dok­to­rer snak­ket også om ba­dets le­gen­de egen­ska­per, og man­ge mo­der­ne le­ger er fort­satt eni­ge. Et varmt bad øker pul­sen og kropps­tem­pe­ra­tu­ren. For å av­le­de var­men be­gyn­ner du å svet­te, som er krop­pens måte å kvit­te seg med gift­stof­fer på. Der­et­ter ut­vi­des blod­ka­re­ne og sir­ku­la­sjo­nen øker, som igjen fø­rer til at melke­syre trans­por­te­res ut fra musk­le­ne, blod­tryk­ket syn­ker og smer­te lind­res.

– Tierao­na Low Dog, lege og for­fat­ter av Li­fe Is Your Best Me­di­ci­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.