TIERAO­NA LOW DOGS DE­TOX-BAD

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 3 -

Fyll bad­ka­ret med varmt vann. Mens van­net ren­ner, til­set­ter du 2 ss salt og 10 drå­per ete­risk olje. Velg en som pas­ser dine be­hov.

SALVIE

Den dei­li­ge bloms­te­raro­ma­en får krop­pen til å kob­le av, lind­rer spen­nin­ger og for­bed­rer hu­mø­ret.

LAVENDEL

Den fan­tas­tis­ke bloms­ter­duf­ten hjel­per deg å kom­me i kon­takt med jor­den og deg selv – den er per­fekt når du fø­ler deg sli­ten el­ler uro­lig.

SANDELTRE

Den var­me luk­ten av skog er blitt brukt gjen­nom år­hund­rer for å slap­pe av og for­be­re­de sin­net på medi­ta­sjon.

Pass på at tem­pe­ra­tu­ren er be­ha­ge­lig, og ligg i bade­ka­ret i 20–30 mi­nut­ter.

Obs! Om du er gra­vid el­ler har hjerte­syk­dom – råd­før deg med le­gen din før du de­tox-ba­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.