Su­per­gode mid­da­ger

Els­ker du yoga? Gjør krop­pen din enda gla­de­re ved å gi den de næ­rings­stof­fe­ne den tren­ger. Dis­se dei­li­ge opp­skrif­te­ne hjel­per deg på vei!

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 7 - LORI POWELL

Koke­boka 101 Reci­pes You Can’t Live Wit­hout: The Pre­ven­tion Cook­bok gjør det lett å spi­se sunt med sine her­li­ge ret­ter ful­le av vik­ti­ge næ­rings­stof­fer. Det­te ka­pit­te­let inne­hol­der et ut­valg av opp­skrif­te­ne fra den­ne bo­ka, og alle er stapp­ful­le av livs­vik­ti­ge vitaminer og mi­ne­ra­ler. Men først gir vi deg en over­sikt over hvil­ke næ­rings­stof­fer du fin­ner i opp­skrif­te­ne, og hva de gjør for deg:

An­to­cya­nin be­skyt­ter hjer­nen, re­du­se­rer blod­tryk­ket, sen­ker ri­si­ko­en for dia­be­tes.

Fib­er re­gu­le­rer for­døy­el­sen, blod­suk­ke­ret og ko­les­te­ro­let.

Jern styr­ker musk­ler og men­tal hel­se, og gir deg ener­gi.

Omega- 3- fettsyrer sen­ker ri­si­ko­en for hjerte­syk­dom, hol­der hjer­nen i form samt fore­byg­ger og be­kjem­per dia­be­tes.

Vi­ta­min B12 motvirker hode­pine, be­skyt­ter hjer­nen og re­gu­le­rer for­bren­nin­gen.

Vi­ta­min D styr­ker skje­let­tet, be­skyt­ter mot kreft og øker fett­for­bren­nin­gen.

Kalsium styr­ker skje­let­tet, lind­rer Pms-sym­pto­mer og mins­ker ri­si­ko­en for tarm­kreft.

Fo­lat be­skyt­ter mot mis­dan­nel­ser hos fos­ter, motvirker de­pre­sjon, styr­ker hjer­tet.

Magnesium be­skyt­ter mot dia­be­tes, styr­ker hjer­tet og bed­rer søvn­kva­li­te­ten.

Ka­li­um be­skyt­ter mot slag, re­gu­le­rer blod­tryk­ket og styr­ker skje­let­tet.

Vi­ta­min C hol­der hud­en glatt, vir­ker be­ten­nel­ses­dem­pen­de, re­du­se­rer ri­si­ko­en for slag.

Vi­ta­min E be­skyt­ter mot de­mens, for­hind­rer blod­propp, øde­leg­ger frie ra­di­ka­ler.

Ka­ro­te­no­i­der be­skyt­ter mot kreft, styr­ker im­mun­for­sva­ret, bed­rer sy­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.