Finn din me­ning

Du vet at li­vet kan fø­les som et myl­der av hen­del­ser du knapt rek­ker å re­gist­re­re? Slik fø­les det til og med for en mind­ful­eks­pert som Mal­li­ka Cho­pra av og til. Kan­skje kan hen­nes for­tel­ling om hvor­dan hun steng­te av auto­pi­lo­ten hjel­pe deg til å gjø­re det

Mindfulness - Veien til lykke - - Innhold - EMMA HAAK

Mal­li­ka Cho­pras rei­se be­gyn­te un­der en fore­les­ning om å leve ”et liv med me­ning”. Sam­ti­dig som hun fore­les­te, hør­te hun plut­se­lig en ind­re røst som hves­te: Hvem er du til å snak­ke om det­te, når du selv ikke har noen me­ning? Det var sant. Til tross for at hun had­de skapt seg en kar­rie­re ved å hjel­pe kvin­ner med å fin­ne mer me­ning i liv­e­ne sine (og er dat­ter til ver­dens størs­te selv­hjelps­mes­ter), kjem­pet Cho­pra for å fin­ne det som ga hen­nes eget liv me­ning. Hun druk­net stres­set i suk­ker og føl­te seg ukom­for­ta­bel i rol­len som fot­ball­mam­ma. ”I det øye­blik­ket, der oppe på sce­nen, inn­så jeg at noe måt­te end­res”, sier Cho­pra. Hun som er selve for­bil­det for and­re som sø­ker sitt mål, ga seg i kast med å fin­ne sitt eget.

Hun opp­da­get at må­let had­de end­ret seg etter som åre­ne had­de gått og hun plut­se­lig be­fant seg midt i li­vet. Hun be­gyn­te å til­brin­ge tid med eld­re, klo­ke­re slekt­nin­ger, gjen­opp­da­get medi­ta­sjon og råd­før­te seg med eks­per­ter. Hun nåd­de frem til en dy­pe­re for­stå­el­se, ikke bare for sitt 45-åri­ge liv, men også for hva det var som gjor­de hen­ne mer til­freds. Bo­ken hen­nes, Li­ving with In­tent: My So­mewhat Mes­sy Jour­ney to Pur­pose, Peace, and Joy, be­skri­ver fire enk­le tek­nik­ker som na­vi­ger­te hen­ne på vei­en til hen­nes lyk­ke.

1. Opp­fyll de egent­li­ge be­ho­ve­ne dine

Når du be­fin­ner deg i en en­de­løs spi­ral av ting som skal gjø­res, er det vans­ke­lig å ten­ke seg hva det er som kan gjø­re deg lyk­ke­lig, noe Cho­pra vet alt­for godt. Hun an­be­fa­ler å prø­ve den­ne ras­ke øvel­sen.

Finn frem et blankt ark og skriv: ”Hva gjør meg lyk­ke­lig?” No­ter deg alt du kom­mer på, som ak­ti­vi­te­ter, fø­lel­ser, per­soner, ste­der og så vi­de­re. Ikke over­ana­ly­ser.

Søk etter fel­les­nev­ne­re som knyt­ter sva­re­ne dine sam­men og sett dem sam­men som uli­ke te­ma. Ser du navn på fa­mi­lie­med­lem­mer el­ler ven­ner, kan du skri­ve re­la­sjo­ner som te­ma. Om du har ting som å rei­se el­ler ut­fors­ke mat fra uli­ke land på lis­ten din, kan det hen­de at det å ut­fors­ke nye ting er tin­gen for deg.

Kon­sen­trer deg om ett te­ma og gjør en ting hver dag. Om det er re­la­sjo­ner som gjør deg lyk­ke­lig, kan du spi­se lunsj med en venn. Om na­tu­ren er din greie, må du kom­me deg ut. ”In­gen­ting er for lite, og den mins­te ting er nok for å kick­star­te pla­nen din”, sier Cho­pra.

2. Si nei, ofte

En grunn­stein i et me­nings­fullt liv: Rydd plass i ka­len­de­ren til ting du har lyst til. Du tror kan­skje at du skuffer and­re om du sier nei til ting som kre­ver tid el­ler ar­beid, men ver­den går ikke un­der om du sier nei. ”I det­te punk­tet i li­vet er vi vik­ti­ge i man­ge and­res liv”, sier Cho­pra. ”Men iblant over­vur­de­rer vi hvor uunn­vær­li­ge vi er. Jeg har stilt opp for sko­len til dat­te­ren min i man­ge år, men da jeg ny­lig ble bedt om å hol­de en tale un­der et ar­ran­ge­ment, had­de jeg ikke tid. Da inn­så jeg at all den dra­ma­tik­ken jeg had­de for­ven­tet at skul­le kom­me som føl­ge av at

Du tror kan­skje at du skuffer and­re om du sier nei til ting som kre­ver tid el­ler ar­beid, men ver­den går ikke un­der om du tak­ker nei.

jeg sa nei, fak­tisk kom av min egen fø­lel­se av selv­for­her­li­gel­se – min fore­stil­ling om at ar­ran­ge­men­tet var av­hen­gig av meg for å fin­ne sted”, sier hun. Det vis­te seg at det gikk helt fint uten hen­ne. Det kom­mer også til å gå helt fint med de tin­ge­ne du tak­ker nei til.

3. Iden­ti­fi­ser hvem du tar for gitt – og slutt med det

”Jeg er kom­met i en al­der der man­ge av ven­ne­ne mine er en­ten skilt el­ler har mis­tet en el­ler beg­ge for­eld­re­ne sine”, sier Cho­pra. ”For meg er det en sta­dig på­min­nel­se om å ta vare på de re­la­sjo­ne­ne jeg har ak­ku­rat nå.” Ved å ten­ke slik kun­ne hun inn­se at til og med den ti­den hun bruk­te på å kjø­re døt­re­ne rundt, var ver­di­full, sna­re­re enn bort­kas­tet tid, og en mu­lig­het for dem til å åpne seg og pra­te om liv­e­ne sine.

4. Stil­ne din ind­re kri­ti­ker

Av og til må du gi seg selv litt slack. ”Hvis ikke hav­ner du i en en­de­løs spi­ral av skyld og be­kym­ring”, sier Cho­pra. Når du kjen­ner stress­ni­vå­et sti­ge, el­ler du be­gyn­ner å gra­ve deg ned i gam­le feil, kan du for­sø­ke Stop-me­to­den:

(S) Stopp opp, (T) ta tre ånde­drag, (O) ob­ser­ver fø­lel­se­ne dine og (P) peis på vi­de­re. ” Ved å ta deg tid til å stop­pe opp, pus­te og an­er­kjen­ne fø­lel­se­ne dine tar du kon­troll over krop­pens kamp- og flukt­re­ak­sjon, som ut­lø­ses av det du ten­ker på”, sier hun. ”Pul­sen syn­ker, og du kan gå vi­de­re uten å over­ana­ly­se­re si­tua­sjo­nen.”

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.