Få bed­re hu­kom­mel­se

Når du slip­per å be­kym­re deg for å hus­ke de­tal­jer, kan du nyte mer. Den­ne make­overen i sju steg for­bed­rer hu­kom­mel­sen og fri­gjør tanke­kraft.

Mindfulness - Veien til lykke - - Innhold - AVIVA PATZ

”Rundt to tre­de­ler av det som av­gjør hvor­dan vi el­des, kom­mer ikke an på gen­etis­ke fak­to­rer, men hva vi gjør i hver­da­gen”, for­kla­rer Ga­ry Small, le­der ved UCLA Longe­vity Cen­ter ved Se­mel Insti­tute og for­fat­ter av 2 We­eks to a Youn­ger Brain. I Smalls un­der­sø­kel­se, der mer enn 18 000 per­soner fra hele USA del­tok, opp­ga de med sun­ne­re va­ner – et ba­lan­sert kost­hold og re­gel­mes­sig tre­ning – at de had­de mind­re trøb­bel med hu­kom­mel­sen. Og ikke nok med det: Når dis­se per­sone­ne lær­te seg og bruk­te hu­kom­mel­ses­tek­nik­ker, vis­te MR- og Pet-bil­der av hjer­nen nev­ro­lo­gis­ke end­rin­ger i hjer­nen kom­bi­nert med en mål­bar øk­ning i minne­ka­pa­si­te­ten. Dis­se sju stra­te­gi­ene kan gi re­sul­ta­ter på bare en uke, men for­sett å trim­me hjer­nen for lang­sik­tig­he­tens skyld.

1. Finn plass til tin­ge­ne dine

Bruk ti mi­nut­ter på å fin­ne per­ma­nen­te opp­be­va­rings­ste­der til ting du bru­ker hver dag, som nøk­ler, mo­bil, bril­ler og sko. Da slip­per du å stres­se med å lete etter dem når du tren­ger dem, og du re­du­se­rer be­last­nin­gen på min­net. Hver gang du pluk­ker opp nøk­le­ne, bru­ker du selve hand­lin­gen til å spør­re deg selv: ”Har jeg alt jeg tren­ger i dag, som mat­pak­ken og nøk­kel­kor­tet?”

2. Bruk 60 se­kun­der på å øve på and­re

Ha som mål å pre­sen­te­re deg for en ny per­son i dag og tren på Smalls ”fo­ku­ser og ram­me inn”-tek­nikk for vir­ke­lig å lære deg nav­ne­ne de­res. ”Fo­ku­ser” er en på­min­nel­se om å over­vin­ne dis­trak­sjo­ne­ne som får deg til ikke å få med deg nav­net i ut­gangs­punk­tet, og ”ram­me inn” be­tyr å ska­pe seg et men­talt bil­de av nav­net som er lett å hus­ke. Om Small tref­fer en som he­ter An­ders, fore­stil­ler han seg An­ders som ma­ter en and. ”Den­ne tek­nik­ken får hip­po­cam­pus til å sam­ar­bei­de med fron­tallap­pen for å flyt­te in­for­ma­sjon til lang­tids­min­net”, sier han.

3. As­so­si­er!

Når du har glemt noe, men har det på tun­gen; tenk på ting du kan as­so­si­ere det med. Om du har glemt nav­net på en kjent skue­spil­ler, kan du for­sø­ke å hus­ke fil­me­ne han har spilt i, og hvem han har spilt mot. ”Min­ne­ne våre le­ver i na­bo­skap”, for­kla­rer Small. ”Et nær­lig­gen­de min­ne kan trig­ge or­det du le­ter etter.”

4. Skap minne­ver­di­ge for­tel­lin­ger

Prøv å hus­ke en rek­ke ting ved å ten­ke ut en bi­sarr vi­su­ell his­to­rie som knyt­ter tin­ge­ne sam­men. ”Om jeg vet at jeg må kjø­pe egg og fri­mer­ker og å hen­te noe på vas­ke­ri­et, ser jeg for meg at jeg hol­der et stort egg med et fri­mer­ke på som jeg mis­ter så det knu­ser på buk­sa mi og jeg må ta den med på vas­ke­ri­et”, sier Small. ” Ved å bru­ke den men­ta­le ener­gi­en ska­per du et kog­ni­tivt ramme­verk som hjel­per deg å hen­te frem igjen in­for­ma­sjo­nen se­ne­re.” Jo mer krea­ti­ve bil­der, jo mer minne­ver­di­ge er de.

5. Gjør som kid­sa

På sam­me måte som musk­ler blir sva­ke­re når de ikke bru­kes re­gel­mes­sig, vi­ser forsk­ning at også hjer­nen tren­ger å ut­ford­res re­gel­mes­sig for å fun­ge­re op­ti­malt. Men i ste­det for sudoku el­ler kryss­ord kan du tes­te fy­sikk­ba­ser­te spill på smart­te­le­fo­nen som Cut the Ro­pe. En stu­die har vist at det kan for­bed­re kon­sen­tra­sjo­nen, ev­nen til å veks­le mel­lom opp­ga­ver og til­pas­se seg nye si­tua­sjo­ner. Også hjerne­trim­men­de spill som

Bruk ti mi­nut­ter på å fin­ne fas­te ste­der å opp­be­va­re ting du bru­ker hver dag. Du slip­per å lete etter dem og re­du­se­rer be­last­nin­gen på min­net.

in­volve­rer plan­leg­ging og ut­vik­ling av stra­te­gi­er, som for ek­sem­pel Ci­vi­liza­tion og Star­craft, bed­rer hu­kom­mel­sen for hver­dags­ting som for ek­sem­pel å hus­ke hvor du egent­lig par­ker­te bi­len.

6. Tren huske­mus­ke­len

Zoom inn på et kles­plagg som part­ne­ren din, bar­net ditt el­ler kol­le­ga­en din har på seg. Det kan være en skjor­te, et slips el­ler sko­ene. Legg mer­ke til far­gen, møns­te­ret og struk­tu­ren, og skriv ned minst fire de­tal­jer. På kvel­den skal du for­sø­ke å hus­ke de­tal­je­ne. Sjekk no­ta­te­ne dine for å se hvor godt du lyk­tes.

7. Bryt va­ne­ne

Vi er vane­men­nes­ker. Vi vel­ger sam­me vei til job­ben hver dag. Vi ser de sam­me Tv-pro­gram­me­ne hver uke og vi går på den sam­me ka­fe­en. Men en så en­kel ting som å prø­ve nye ting, for­ster­ker kob­lin­ge­ne mel­lom hjerne­cel­ler. Ut­ford­re deg selv ved å vel­ge en al­ter­na­tiv vei til job­ben, pus­se ten­ne­ne med ”feil” hånd, ha klok­ken opp ned – alt som kre­ver en mer be­visst inn­sats.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.