3 STEG TIL ØKT MED­FØ­LEL­SE

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 9 -

TØR Å HJEL­PE

Når du mø­ter en du er glad i, en kol­le­ga el­ler til og med en frem­med på bu­tik­ken, still deg spørs­må­let: Hva tren­ger den­ne per­sonen ak­ku­rat nå? En klem? Barne­vakt i en halv­time? 50 kro­ner? Noen å pra­te med? For­søk der­et­ter, om det fø­les rik­tig, å fyl­le det be­ho­vet. Gjør det re­gel­mes­sig og se hvil­ken ef­fekt det har på and­re – og på deg selv.

ME­DI­TER OM EN AN­NEN

Fors­ke­re ved Uni­ver­sity of Wis­con­sin-ma­di­son opp­da­get at en ur­gam­mel medi­ta­sjons­tek­nikk kan tre­ne per­soner til å bli mer em­pa­tis­ke. Test deg selv ved å set­te deg på et stil­le og be­ha­ge­lig sted og vi­su­ali­se­re noen som li­der. Gjen­ta set­nin­gen ”må du bli fri fra li­del­sen, må du opp­le­ve gle­de og vel­be­fin­nen­de” i noen mi­nut­ter. Gjør det re­gel­mes­sig i en uke.

OM­GÅS UTEN MO­BI­LEN

Tek­no­lo­gi­en dis­tra­he­rer og fjer­ner oss fra nuet og motvirker fø­lel­ser som sam­hø­rig­het og med­fø­lel­se. Slå av mo­bi­len nes­te gang du er på fest el­ler spi­ser mid­dag med fa­mi­lie og ven­ner. Vær opp­merk­som. Lytt. Gi øye­kon­takt. Vær fullt og helt til ste­de. Legg mer­ke til hvor­dan du fø­ler deg etter­på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.