4. Bli med i be­ve­gel­sen

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 7 -

Er du klar for å ta kon­trol­len over spi­sin­gen din? Gå inn på Ro­daleu. com/ta­kecon­trol og re­gist­rer deg til 21-da­gers­ut­ford­rin­gen ” Ta­ke Con­trol of Your Ea­ting & Ne­ver Di­et Again” (på en­gelsk, cir­ka 80 kro­ner), med prak­tis­ke lek­sjo­ner i å spi­se in­tui­tivt i kom­bi­na­sjon med medi­ta­sjon, yo­ga­po­si­sjo­ner og stress­re­du­se­ren­de opp­skrif­ter som gjør den nye må­ten å ten­ke på til en vane. ”Alt star­ter med at du end­rer hand­lin­ge­ne dine”, sier Mar­go Lan­don. ”Javisst må du for­stå hvor­for du skal gjø­re det, men du må rett og slett bare set­te i gang!”

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.